Nr. 520 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 06.01.2020

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, nr.660 , datë 04.07.2019 që i përket:

KËRKUES: AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, nr.660 , datë 04.07.2019.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës HAJDAR ZELA të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte