Nr. 166 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 21.03.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Elbasan, nr.29, datë 16.01.2018 që i përket:

KËRKUES: BLEDAR SOLLUFI

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Elbasan, nr.29, datë 16.01.2018.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës FATOS SOLLUFI të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte