Nr.148 Regj.Themeltar                                            Tiranë, më 19.02.2020

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr.701, datë 07.11.2019 që i përket:

KËRKUES: SHPËTIM ZHUPANI

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr.701, datë 07.11.2019.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palëve SHOQËRIA “AFE KONSTRUKSION” SH.P.K, SHOQËRIA “A&E KONSTRUKSION” SH.P.K dhe EQEREM MEHMETAJ të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte