Njoftim mbi përfundimin e fazës së parë të konkurimit për vendin e lirë të punës “Specialiste, në Sektorin e Administrimit Gjyqësor”

Të nderuar Aplikantë !

Gjykata e Lartë, ju njofton se në përfundim të zhvillimit të procedurës së lëvizjes paralele, për vendin e lirë të punës “Specialiste, në Sektorin e Administrimit Gjyqësor”, Komiteti i Brendshëm, në bazë të pikës 21, të Kreut VII-të, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshilit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, vendos përfundimin e vlerësimit të kandidatëve pa asnjë të përzgjedhur fitues.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

GJYKATA E LARTË

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte