Njoftim fituesi

Tiranë, më 30.01.2018

Në zbatim të nenit 22, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i nryshuar, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Gjykata e Lartë:

NJOFTON:

Në përfundim të procedurave të konkurrimit nga jashtë për shërbimin civil, në pozicionin e lirë të vendit të punës “Specialiste, në Sektorin e Administrimit Gjyqësor”, të zhvilluar me datën 29.01.2018, u shpall fituese kandidatja e mëposhtëme:

Zj. Anxhela Prifti me 72 pikë.

NJËSIA PËRGJEGJËSE

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte