Njoftim fituesi

REPUBLIKA E SHQIPERISE

GJYKATA E LARTE

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

  Tiranë, më 15.09.2017

Në zbatim të nenit 22, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i nryshuar, si dhe të Kreut të II-të dhe të VI-të, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Gjykata e Lartë:

NJOFTON:

-Në përfundim të procedurave të konkurrimit pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në pozicionin e lirë të vendit të punës “Specialist, në Sektorin Rendit”, të zhvilluar me datën 14.09.2017, u shpall fitues kandidati i mëposhtëm:

1. Z. Adrian Dervishi me 77 pikë.

NJËSIA PËRGJEGJËSE

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte