Njoftim fituesi

REPUBLIKA E SHQIPERISE

GJYKATA E LARTE

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

 

Tiranë, më 11.10.2016

Në zbatim të nenit 22, të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut të II-të dhe të VI-të, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Gjykata e Lartë:

NJOFTON:

- Në përfundim të procedurave të konkurrimit nga jashtë për shërbimin civil, në pozicionin e lirë të vendit të punës “Specialiste për Marrëdhëniet me Jashtë, në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studimeve”, të zhvilluar me datën 10.10.2016, u shpall fituese kandidatja e mëposhtëme:

1. Armena Dyli, me 72,4 pike.

NJËSIA PËRGJEGJËSE

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte