Njësimi ose ndryshimi i praktikës gjyqësore

Njësimi i praktikës gjyqësore mund të iniciohet nga kolegji përkatës, kryesisht ose me kërkesë të palëve.

Ndryshimi i praktikës gjyqësore mund të inicohet nga kolegji ose Kryetari i Gjykatës së Lartë, kryesisht ose me kërkesë të palëve.

Vendimi i kolegjit dhe/ose Kolegjeve të Bashkuara për njësimin ose ndryshimin e praktikës gjyqësore është i detyrueshëm për të gjithë gjykatat në gjykimin e çështjeve të ngjashme. Këto vendimeve botohen në Fletoren Zyrtare.

§ Kur është rasti, Gjykata e Lartë mund të kërkojë mendim me shkrim nga Avokatura e Shtetit, si dhe nga persona juridikë publikë ose privatë që çmohet se kanë njohuri të posaçme për çështjet ligjore të shtruara për njësim ose ndryshim të praktikës gjyqësore. Caktohet një afat brenda të cilit mund të paraqitet mendimi, në çdo rast jo më pak se 14 ditë. Mendimet me shkrim nuk janë detyruese dhe publikohen në faqen elektronike të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte