NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR PROCEDURËN E KONKURRIMIT “PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR PROCEDURËN E KONKURRIMIT “PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE”

Në zbatim të nenit 22, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II--të, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “ Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, në përfundim të afatit kohor për dorëzimin e dokumentave personale, të kandidatëve për konkurrim, me procedurën e “Pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive” janë paraqitur 6 (gjashtë) kandidatura për të konkurruar, për vëndin e lirë të punës “ Specialist/e në Sektorin e Regjistrimit”.

Nga verifikimi paraprak i kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të shpallura, në shpalljen për konkurrim, për pozicionin:

Specialit/e në Sektorin e Regjistrimit.

Njësia përgjegjëse pranë Gjykatës së Lartë (Sektori i Personelit dhe Shërbimeve) njofton:

Kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit me procedurën e “Pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive” janë:

Znj. Fabjola Muhameti

Zj. Fiona Bajraktari

Znj. Stela Fama

 

Konkurrimi do të zhvillohet me datën 17 Qershor 2015, ora 10.00 në ambjentet e:

Gjykatës së Lartë, në adresën: Rruga: “Ibrahim Rugova”, Tiranë.

NJËSIA PËRGJEGJËSE

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte