NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR PROCEDURËN E KONKURRIMIT “LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE”

Tiranë me 08.06.2015

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR PROCEDURËN E KONKURRIMIT

“LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE”

Në zbatim të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VII-të, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, në përfundim të afatit kohor për dorëzimin e dokumentave personale, të kandidatëve për konkurrim, Sektori i Personelit dhe Shërbimeve pranë Gjykatës së Lartë njofton se për pozicionin:

“Specialist/e Regjistrimi, në Sektorin e Regjistrimit”.

Kategoria e pagës III-b.

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit

Duke filluar nga data 14.06.2016, do të njoftohen në tendën e afisheve të njoftimeve për publikun, në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, lista e kandadatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedure:

e “Pranimit në shërbimit civil në kategorinë ekzekutive”, si dhe datën vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte