Mënyra e shqyrtimit

MËNYRA E SHQYRTIMIT (DHOMË KËSHILLIMI/ SEANCË GJYQËSORE)

Si rregull, shqyrtimi i çështjes bëhet në dhomë këshillimi mbi bazë dokumentesh, pa praninë e palëve. Për rrjedhojë gjykimi në seancë publike bëhet në raste të veçanta kur:

a) Çështja paraqet rëndësi nga pikëpamja e së drejtës për njësimin ose zhvillimin e praktikës gjyqësore;

b) Vlerësohet e nevojshme nga kolegji thirrja dhe dëgjimi i palëve për shkak të problematikës ose kompleksitetit të çështjes.

c) Shqyrtohet rekursi ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit lidhur me ligjshmërinë e aktit nënligjor normativ. Vendimi për shqyrtimin e çështjes në seance gjyqësore merret në dhomë këshillimi nga kolegji përkatës i përbërë nga 3 gjyqtarë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte