Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, zhvilloi sot, (e hënë) datë 19.03.2018 mbledhjen e tij të parë, në mbështetje të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të ligjit Nr. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”, më kërkesë të Kryetarit të K.E.D. Z. Artan Broci, drejtuar anëtarëve të këtij këshilli.

Në këtë mbledhje merrnin pjesë anëtarët e zgjedhur të K.E.D.:

 1. Artan Broci
 2. Altina Xhoxhaj
 3. Rovena Gashi
 4. Gentjan Trenova
 5. Fajtona Memçaj
 6. Enton Dhimitri
 7. Fatos Qato
 8. Ahmet Jangulli
 9. Vitore Tusha (anëtar zëvendësues)
 10. Shkëlzen Selimi (anëtar zëvendësues)
 11. Sotiraq Lubonja (anëtar zëvendësues)

Gjithashtu mbledhja u zhvillua edhe në praninë e Avokatit të Popullit, Znj Erinda Ballanca, përfaqësuesve të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut Z. Ulsi Manja dhe Z. Enkeled Alibeaj, përfaqësuesit të Institucionit të Presidencës Z. Bledar Dervishaj si dhe përfaqësuesit të Kryetarit të Kuvendit Z. Genc Gjonçaj.

Objekt i punimeve të kësaj mbledhje ishte konstituimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, marrja në dorëzim e dokumentacionit mbi kandidaturat që kanë aplikuar për pozicionet vakante në Gjykatën Kushtetuese, si dhe ngritja e një grupi pune për hartimin e rregulloreve për funksionimin e këtij këshilli. Grupi i punës do të përbëhet nga Z. Artan Broci, Znj. Altina Xhoxhaj dhe Znj. Vitore Tusha.

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, autorizoi Kryetarin e tij Z. Broci, për të bashkëpunuar gjatë këtij procesi, edhe me përfaqësues të misioneve ndërkombëtare që asistojnë sistemin e drejtësisë në Shqipëri si EURALIUS, etj., duke vlerësuar maksimalisht kontributin dhe asistencën e çmuar që kanë dhënë këto misione gjatë fazës së hartimit dhe implementimit të procesit të reformës në drejtësi.

Mbledhja e rradhës si dhe rendi i ditës do të përcaktohet në një datë të mëvonshme.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte