MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR PROCEDURËN E KONKURRIMIT: “PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE”

Në zbatim të nenit 22, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II--të, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, në përfundim të afatit kohor për dorëzimin e dokumentave personale, të kandidatëve për konkurrim, me procedurën e “Pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive” janë paraqitur 6 (gjashtë) kandidatura për të konkurruar, për vëndin e lirë të punës: “Specialist/e në Sektorin e Regjistrimit”.

Nga verifikimi paraprak i kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të shpallura, në shpalljen për konkurrim, për pozicionin: Specialit/e, në Sektorin e Regjistrimit, njësia përgjegjëse pranë Gjykatës së Lartë (Sektori i Personelit dhe Shërbimeve) njofton:

Kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit me procedurën e “Pranimit në shërbimin civil” janë:

  1. Zj. Ajkuna Anxhaku
  2. Zj. Alba Musaj
  3. Zj. Anila Berbati
  4. Zj. Erjona Mustafaj
  5. Zj. Rovena Behaj
  6. Znj. Vilma Doçi

Konkurrimi do të zhvillohet me datën 14 Dhjetor 2017, ora 10.00 në ambjentet e Gjykatës së Lartë, në adresën: Rruga: “Ibrahim Rugova”, Tiranë.

NJËSIA PËRGJEGJËSE

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte