MBI PËRFUNDIMIN E KONKURRIMIT TË KANDIDATËVE PA ASNJË TË PËRZGJEDHUR ME PROCEDURËN E LËVIZJES PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE PËR VENDIN E LIRË TË PUNËS “SPECIALISTE NË SEKTORIN E ADMINISTRIMIT GJYQËSOR”

Njësia përzgjedhese pranë Gjykatës së Lartë, njofton se në përfundim të zhvillimit të procedurës “Lëvizjes paralele në kategorinë ekzekutive”, për vendin e lirë të punës “Specialiste, në Sektorin e Administrimit Gjyqësor”, Komiteti i Brendshëm i Gjykatës së Lartë, në bazë të pikës 4/b, të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të pikës 21, të Kreut VII-të “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshilit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, vendosi:

Përfundimin e vlerësimit të kandidates pa të përzgjedhur fitues.

Sipas shpalljes të Gjykatës së Lartë, të bërë me datën 02.11.2017, konkurrimi do të vazhdojë me procedurën e “Pranimit në shërbimin civil”.

NJËSIA PËRGJEGJËSE

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte