Kolegji Penal

Përbërja

Pozicioni

1

Ilir PANDA

Kryetar i Kolegjit

2

Sokol BINAJ

Anëtar

3

Albana BOKSI

Anëtar

4

Sandër SIMONI

Anëtar

5

Klodian KURUSHI

Anëtar

Trupat e përhershme

Trupi gjykues 1

Trupi gjykues 2

1

2

3

Ilir PANDA

Albana BOKSI

Klodian KURUSHI

Ilir PANDA

Sokol BINAJ

Sandër SIMONI

 

Trupat e veçanta

Trupi gjykues 1

Trupi gjykues 2

1

2

3

Sokol BINAJ

Sandër SIMONI

Albana BOKSI

Sokol BINAJ

Sandër SIMONI

Klodian KURUSHI

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte