Përbërja

Pozicioni

1

Artur KALAJA

Kryetar i Kolegjit

2

Ervin PUPE

Anëtar

3

Darjel SINA

Anëtar

4

Margarita BUHALI

Anëtare

5

Enton DHIMITRI

Anëtar

TRUPA TË PËRHERSHME- çdo javë

 
 

Trupi gjykues nr.1

e hënë

Trupi gjykues nr.2

e mërkurë

Trupi gjykues nr.3

e premte

1

2

3

Margarita BUHALi

Darjel SINA

Enton DHIMITRI

Ervin PUPE

Artur KALAJA

Sokol NGRESI

Ervin PUPE

Artur KALAJA

Arbena AHMETI ose Albana BOKSI*

 

 

 

Trupë gjykuese e veçantë

1

2

3

Ervin PUPE

Sokol SADUSHI

Ilir PANDA

 

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte