Kolegji Administrativ

Trupat e përhershme

Trupi gjykues 1

Trupi gjykues 2

1

2

3

Sokol SADUSHI

Sokol BINAJ

Asim VOKSHI

Sokol SADUSHI

Klodian KURUSHI

Artur KALAJA

Trupë e veçantë

Trupi gjykues

1

2

3

Sokol SADUSHI

Ilir PANDA

Ervin PUPE

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte