Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 15 Mars 2017

17.03.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 15 MARS 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00056/14

JORGO QIQI -. Z.Q.R.P.P TIRANE , ZVRPP TIRANE, -BASHKIA TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

XH. ZAGANJORI

Heqje dore nga gjykimi per shkak se relatori i ceshtjes ka pengese ligjore

2

VLORE

03590/14

ANA ALIMERKO - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME, VLORE, ZQRPP TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Zyra Qendrore e Regjistrimit Te Pasurive Te Paluajtshme Tirane kundër vendimit nr.2267 datë 05.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

3

TIRANE

03647/14

NASIBI NUNAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2974 date 11.07.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

4

TIRANE

03667/14

LLAMBI SHKODRANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2984 date 11.07.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

5

TIRANE

03693/14

TATJANA REXHA - QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE TIRANE "NENE TEREZA"

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga, Qendra Spitalore Universitare Tirane "Nene Tereza" kundër vendimit nr.2607 datë 01.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

6

TIRANE

03337/14

SHOQERIA "PIKADILI" SH.P.K - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE, DEGA E DOGANES TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

7

GJ KUSHTETUESE

00147/16

ASTRIT AVDULAJ-DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

8

SHKODER

02559/14

SHEFQET CELAJ -. KOMUNA POSTRIBE, Z.R.P.P. SHKODER

‘’

Prishjen e vendimit nr.476 date 03.02.2014 te Gjykatës se Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

9

TIRANE

00734/14

ANTON GURALUMI, QEMAL XHANARI, BUJAR ASLLANI, LEFTER XHANARI -BASHKIA TIRANE-SHOQERIA ILIADA SHPK, SHOQERIA MARLEN SHPK

XH ZAGANJORI

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

10

TIRANË

00167/14

SHOQËRIA “IVA ELEKTRONIK” SH.P.K ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR; ME PJESMARRJE TË AVOKATURËS SË SHTETIT ( TË PADITUR)

E QIRJAKO

Prishjen e vendimit nr.2231 date 28.10.2013 te Gjykatës se Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

11

ELBASAN

00148/14

SHOQËRIA “ELGAKOTI” SH.P.K ( PADITËS) –BASHKIA ELBASAN ( I PADITUR)

‘’

Prishjen e vendimit me nr. 827, datë 25.11.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

12

GJIROKASTËR

00071/14

VANGJEL TULE ( PADITËS) –DREJTORIA E POLICISË RRUGORE; DREJTORIA RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT, VLORË; DREJTORIA E 12PËRGJITHSHME E 13REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT, TIRANË ( TË PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Vangjel Tule, kundër vendimit nr. 533, datë 29.10.2013 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

13

TIRANË

00009/14

SHOQËRIA “PROQUAL” SH.A ( PADITËS) – MINISTRIA E PUNËS, CËSHTJEVE SOCIALE DHE SHANCEVE TË BARABARTA ( E PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “Proqual” sh.a, kundër vendimit nr. 2173, datë 23.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

14

TIRANË

00026/14

MELSA GOZHDARI ( PADITËS) – DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANË ( TË PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Melsa Gozhdari, kundër vendimit nr. 2305, datë 01.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

15

TIRANË

00529/14

SHOQËRIA “ALBANIA MOTOR COMPANY” SH.P.K ( PADITËS) – DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË, NJËSIA E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ TIRANË; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE; ME PJESMARRJE TË AVOKATURËS SË SHTETIT ( TË PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale Tatimore, Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj Tiranë dhe Avokatura e Shtetit, kundër vendimit nr. 2031, datë 10.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë

16

TIRANË

00433/14

SHOQËRIA “3 D” SH.P.K ( PADITËS) – INSPEKTORIATI NDËRTIMOR DHE URBANISTIK KOMBËTAR; INSPEKTORIATI NDËRTIMOR DHE URBANISTIK; ME PJESMARRJE TË AVOKATURËS SË SHTETIT ( TË PADITUR)

‘’

Prishjen e vendimit me nr. 2491, datë 14.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

17

TIRANË

00929/14

MYFTAR SHIMA; SELIM SHIMA; MUHARREM SHIMA; REXHEP HOXHA; FLAMUR SHIMA; ( PADITËS) – KOMUNA KASHAR; KËSHILLI I QARKUT TIRANË; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALAUJTSHME TIRANË; DERVISH SHIMA; PETRIT SHIMA; KUJTIM SHIMA; MYFTAR SHIMA; ISLAM SHIMA; REFAT SHIMA; ALLAMAN SHIMA; ALUSH SHIMA; ISMAIL BAKALLI; ENVER BAKALLI; RESMI SATKA; REFIK BAKALLI; SHYQËRI BAKALLI; DUHIJE SHIMA; PËLLIMB SHIMA; ETLEVA SHIMA; VLADIMIR SHIMA; GENTIAN SHIMA; ELMAZE SHIMA; ORGES SHIMA; KLAUTIN SHIMA; LUM,TURIE SHIMA; ENKELEDA SHIMA; NEXHMIJE SHIMA; DANIELA SHIMA; SULLTANE SHIMA; RAJMONDA SHIMA; FERDINAND SHIMA; SHPRESA SHIMA; ALBERT SHIMA; MANUELA SHIMA; SHERIFE SHIMA; FLORA SHIMA; ARTAN SHIMA; RUDINA SHIMA; NEXHMIJE BAKALLI; YLLI BAKALLI; LILJANA BAKALLI; FLUTURA BAKALLI; ROZETA BAKALLI; ELTON BAKALLI; SAJMIR BAKALLI; MYHRIJE BAKALLI; ROVENA SATA; MIRJANA BAKALLI; MERITA BAKALLI; EMINE BAKALLI; AMARILDO BAKALLI; SYME BAKALLI; EUGERT BAKALLI; ELVIRA BAKALLI; HASAN BAKALLI ( TË PADITUR)

‘’

Prishjen e vendimit me nr. 2519, datë 29.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

18

TIRANË

00836/14

MYNEVERE SPAHO ( PADITËS) –INSPEKTORIATI NDËRTIMOR E URBANISTIK I BASHKISË TIRANË ( E PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Mynevere Spaho, kundër vendimit nr. 1364, datë 10.06.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë

19

LEZHË

04237/14

SHYQYRI DUSHKU ( PADITËS) – INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE SHENKOLL LEZHË; DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE ( TË PADITUR)

‘’

Prishjen e vendimit nr. 449, datë 03.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një trup tjetër gjykues.

20

TIRANË

00102/14

SHOQËRIA “ALFA FRUIT” SH.P.K ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË, NJËSIA E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ TIRANË; DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR; ME PJESMARRJE TË AVOKATURËS SË SHTETIT ( TË PADITUR)

E QIRJAKO

Prishjen e vendimit nr.2493 date 14.11.2013 te Gjykatës se Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

2

TIRANË

00005/14

SHOQËRIA “AMC” SH.A ( PADITËS) – DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË, NJËSIA E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ TIRANË; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE; ME PJESMARRJE TË AVOKATURËS SË SHTETIT ( TË PADITUR)

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte