Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative të datës 29 qershor 2017

30.06.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 28 - 29 QERSHOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

VLORE

01593/15

SPARTAK MITRUSHI - MINISTRIA E DREJTESISE TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE PROVES TIRANE

A.ÇELIKU

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

2

TIRANE

01666/15

ENDRI KOTHERJA - AVOKATI I PERGJITHSHEM I SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Endri Kotherja, ndaj Vendimit Nr. 328, datë 23.02.2015 të Gjykatës së Apelit Administrativ.

3

TIRANE

01888/15

SHOQERIA “ OLIM ” SH.A - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e shtetit, Zyra vendore Tirane, ndaj Vendimit Nr. 1067 datë 20.05.2015 të Gjykatës së Apelit Administrativ.

4

TIRANE

02540/15

IDAJET ZEKA - MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDESHME, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe lënien ne fuqi te vendimit te Gjykatës së Shkalles Se Pare Tirane.

5

TIRANE

00438/14

SHOQERIA “ ARBER” SH.P.K - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE PRANE BASHKISE TIRANE, BASHKIA TIRANE

A.DVORANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Tiranë, ndaj Vendimit Nr. 1764, datë 18.09.2013 të Gjykatës të Apelit Tiranë.

6

TIRANE

00892/14

HASHIM XHEDIKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Kalimin e çështjes për shqyrtim Kolegjit Civil.

7

TIRANE

00577/14

SHPRESA BUSHGJOKAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj vendimit Nr. 2221, datë 25.10.2013 i Gjykatës së Apelit Tiranë.

8

TIRANE

00435/14

GJON KOLA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Kalimin e çështjes për shqyrtim Kolegjit Civil.

9

SHKODER

02493/14

SHKURTE NEÇAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shkurte Neçaj, ndaj vendimit Nr.248, datë 19.02.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

10

SARANDE

00412/14

SUBI MATA - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR, INUK TIRANE, INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR, DEGA SARANDE, INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK VENDOR KOMUNA KSAMIL

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

11

PUKE

03146/14

SOKOL STRALAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkodër, ndaj vendimit Nr. 2476, datë 24.06.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

12

TIRANE

00484/14

PRANVERA TILA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, ndaj vendimit Nr. 2058, datë 11.10.2013 i Gjykatës së Apelit Tiranë.

13

TIRANE

04706/14

SOKOL SHETI - DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES CIVILE, MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Sokol Sheti, ndaj vendimit Nr.3738, datë 09.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

14

VLORE

03447/14

FLORA DAUTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE BERAT, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat, ndaj vendimit Nr 1323, datë 10.04.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

15

ELBASAN

03023/14

AGIM CANGA - BASHKIA LIBRAZHD

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Librazhd, ndaj vendimit Nr. 1665, datë 12.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

16

TIRANE

01260/14

ARBEN ALIU - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

17

SHKODER

01355/14

FAHRI SOVALI - ZYRA RAJONALE E ALUIZNIT SHKODER, KUJTIM ÇINARI - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODER

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

18

KUKES

02472/14

ISMAIL KOVAÇI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KUKES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Kukës, ndaj vendimit Nr. 800, datë 18.03.2014 i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

19

TIRANE

03519/14

FAIK JATA - MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Punëve të Brendshme, ndaj vendimit Nr. 2048, datë 22.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

20

TIRANE

01303/15

SHOQERIA “ STAR TV” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse “STAR TV” sh.p.k, ndaj Vendimit Nr. 271, datë 16.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

21

TIRANE

00230/17

XHEMAL ÇEKREZI - DERJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Heq dorë relatori i çështjes pasi ka pengesë ligjore.

22

VLORE

01638/16

NIQIFOR THOMAI - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE - KESHILLI I QARKUT VLORE ( DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SE TOKES), PREFEKTURA E QARKUT VLORE ( KOMISIONI VENDOR I VLERESIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE), BASHKIA HIMARE ( D.M.M.T)

A.FULLANI.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Niqifor Thomai kundër vendimit nr. 2238 datë 28.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

23

DURRES

01282/17

SHOQERIA TREGTARE “ ALBCHROME” SH.P.K- BASHKIA ELBASAN SEKTORI I TATIM TAKSAVE, KESHILLI BASHKIAK I BASHKISE ELBASAN

Prishjen e vendimit nr. 8, date 23.03.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

24

TIRANE

00151/15

SHOQERIA “ KU & KO” SH.P.K - INUK TIRANE, ZIG SH.P.K

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

25

TIRANE

00166/15

SHOQERIA “ AJDINI INERTE” SH.P.K - MINISTRIA E ENERGJITIKES DHE INDUSTRISE, DREJTORIA E PERGJITHSHME RREGULLATORE, DREJTORIA E STANDARTEVE MINERARE DHE INDUSTRISE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Ministria e Energjisë dhe Industrisë kundër vendimit nr. 3164 datë 18.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

26

TIRANE

01078/15

PERIAND TETA - MINISTRIA E DREJTESISE, AVOKATURA E SHTETIT, DEPARTAMENDI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Departamenti i Administratës Publike dhe Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr. 103 datë 27.01.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

27

KORÇE

01390/15

SHOQERIA “ MP - HEC” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KORÇE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

28

TIRANE

00664/15

SHOQERIA “ KASTRATI” SH.P.K - DREJTORIA E PERGJITHSHME E METEOROLOGJISE

Prishjen e vendimit nr. 4555, datë 19.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 9795, datë 02.10.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

29

TIRANE

00769/15

ALTIN SHKURTI - KESHILLI I LARTE I DREJTESISE, ZEVENDESKRYETARI I KESHILLIT TE LARTE TE DREJTESISE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative te Apelit, me tjetër trup gjykues.

30

TIRANE

00549/16

SHOQERIA “ AVENTURA” SH.P.K - INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse shoqëria “Aventura”sh.p.k kundër vendimit nr. 131 datë 02.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

31

TIRANE

02214/15

ENVER KALOSHI - DREJTORIA E DREJTIMIT TE PRONES PUBLIKE PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE ( ISH AKP) - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KRUJE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.07.2017.

32

TIRANE

01512/16

SOSE VRIONI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

A.FULLANI

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

33

SHKODER

01357/14

SADETE HALILI - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODER, ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

34

SHKODER

01038/15

SHOQERIA “ BEKIMI” SH.P.K PUKE - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODER, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE

A.FULLANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

35

TIRANE

04716/14

FAIK KAMBO- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

A.ÇELIKU

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative te Apelit.

36

SHKODER

01042/15

VESEL CURRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.07.2017.

37

SHKODER

01749/15

HILE ZEFANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.07.2017.

38

SHKODER

01034/15

SIMON PECI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 12.07.2017.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 28 - 29 QERSHOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

39

APEL TIRANE

03166/13

XHEMAL SALIAJ - PROKURORIA E PERGJITHSHME E R.SH

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

40

TIRANE

00889/13

SHOQERIA “ ALINTID BETON” SH.P.K - MINISTRIA E FINANCAVE

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

41

TIRANE

01023/13

ISMAIL NELAJ - ZYRA QËNDRORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUJTSHME TIRANË

A.DVORANI

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

42

TIRANE

03069/14

ARJAN AVLLAJ - BASHKIA TIRANE, SHOQERIA “ ÇELA - X” SH.P.K

A.FULLANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

43

TIRANE

00873/15

DRITAN KUÇI - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE E TRANSPORTIT, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Avokati i Shtetit, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, kundër vendimit nr. 2176 datë 03.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

44

TIRANE

04598/14

DIANA VESHAJ ( AGA), JONIDA AGA, ERMIR SHEHU, BUJAR SHEHU - INSPEKTORIATI NDERTIMOR E URBANISTIK PRANE BASHKISE TIRANE, KRRT-JA PRANE BASHKISE TIRANE, BASHKIA TIRANE, SHOQERIA “ DEA STUDIO” SH.P.K - IBRAHIM DONA, QERIME DONA, HAXHI DONA, MIRELA ALIMEHMETI, ( DONA), ARBEN DONA, XHAVIT HAXHIU, ILIR HAXHIU, SHPETIM

HAXHIU

A.ÇELIKU

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 29 QERSHOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

45

DURRES

01549/17

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE ELBASAN ETJ

A.FULLANI

Lënien në fuqi të vendimit nr. 407, date të Gjykatës Administrative te Shkalles së Parë Durrës.

46

TIRANE

01514/17

FATMIRA QEMALI, FERHAT QEMALI, ERMAL QEMALI, LILJANA QEMALI - ERNEST LAJTHIA

Prishjen e vendimit te Gjykatës Se Rrethit Gjyqësor Tirane dhe dërgimin e ceshtjes ne po atë gjykate për vazhdimin e gjykimit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte