Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative të datës 29 qershor 2017

30.06.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 29 QERSHOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

VLORE

00365/16

SHKELZEN SELIMI , KUJTIM SELIMI

- MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN, KESHILI I MINISTRAVE-BASHKIA VLORE, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE

E QIRJAKO

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Zhvillimit Urban (MZHU) dhe rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, kundër vendimit nr. 2436, datë 18.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

2

TIRANE

00360/16

GENTIAN KOLLESHI - BASHKIA TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Tiranë, kundër vendimit nr. 2537, datë 27.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3

TIRANE

00490/16

AHMET KOLICI - AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR , MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES , KESHILLI I MINISTRAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, kundër vendimit nr. 37, datë 20.01.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4

TIRANE

01592/15

ILIRJAN PANARITI, SHOQERIA ''ENIL-CO'' SH.P.K - AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE, TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

5

TIRANE

02126/15

MARCELINA GJONI -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

XH ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Marcelina Gjoni kundër vendimit nr. 1089, datë 26.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte