Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative të datës 28 qershor 2017

28.06.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 28 QERSHOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

02210/15

YLEMA SEJDINI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse znj. Ylema Sejdini kundër Vendimit Nr. 1954, datë 23.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

TIRANE

01912/15

SHUAIP METE - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 1135, datë 22.05.2015 të Gjykatës Administrative e Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues

3

GJIROKASTER

01693/15

THANAS NACO - INSTITUTI I SIGURIMEVE TE KUJDESIT SHENDETESOR TIRANE, DRSSH SARANDE

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 1137, datë 22.05.2015 të Gjykatës Administrative e Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

4

TIRANE

02474/15

AGIM BODE -DRSSH TIRANE ,AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Prishjen e Vendimit Nr. 2077, datë 07.10.2015 të Gjykatës Administrative e Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

5

TIRANE

01701/15

ALEKSANDER DAMO - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZVRPP TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë dhe Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme kundër Vendimit Nr. 1193, datë 28.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

TIRANE

02524/15

ALBERT KAZIA - DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR DIBER, MINISTRIA E MJEDISIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Mjedisit kundër Vendimit Nr. 1307 (126), datë 04.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANE

02380/15

PREFEKTI I QARKUT TIRANE - RUSTEM HOTI-AVOKATURA E SHTETIT , ZVRPP TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të Avokaturës së Shtetit kundër lënien në fuqi të Vendimit Nr. 1155, datë 27.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

8

DURRES

01861/15

MUHAMET LIMANI -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse z. Muhamet Limani kundër Vendimit Nr. 1783 (253), datë 15.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

TIRANE

02346/15

VASIL MEMA -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë kundër Vendimit Nr. 1498, datë 24.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

VLORE

00365/16

SHKELZEN SELIMI , KUJTIM SELIMI

- MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN, KESHILI I MINISTRAVE-BASHKIA VLORE, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE

E QIRJAKO

shtyhet me date 29.06.2017

11

TIRANE

00360/16

GENTIAN KOLLESHI - BASHKIA TIRANE

‘’

shtyhet me date 29.06.2017

12

TIRANE

00490/16

AHMET KOLICI - AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR , MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES , KESHILLI I MINISTRAVE

‘’

shtyhet me date 29.06.2017

13

TIRANE

01592/15

ILIRJAN PANARITI, SHOQERIA ''ENIL-CO'' SH.P.K - AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE, TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT TIRANE

‘’

shtyhet me date 29.06.2017

14

TIRANE

02126/15

MARCELINA GJONI -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

XH ZAGANJORI

shtyhet me date 29.06.2017

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte