Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative të datës 23 qershor 2017

28.06.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 23 QERSHOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

00396/15

ZIHA KREKAS - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

XH.ZAGANJORI

Prishjen e vendimit nr. 1008, datë 24.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

2

TIRANË

00866/15

NEVRUZ MERO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 4063, datë 05.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

3

TIRANË

00982/15

HAJRI THAÇAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 4331, datë 27.11.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

4

TIRANE

01553/15

HALIL ABAZAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 257, datë 13.02.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

5

TIRANË

01791/15

MEÇAN BINAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1120, datë 21.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

6

TIRANË

01902/15

TAFAN TAFANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 934, datë 06.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

7

VLORË

02091/15

ROBERT MARKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE- KOMISIONI QENDROR I ANKIMIT TIRANE

Heq dore për shkak te pengesës ligjore qe ka relatori i ceshtjes

8

TIRANË

02252/15

ROBERT LEKORGO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1582, datë 01.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

9

TIRANE

02357/15

ADIVIE MANJANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Adivie Manjani, kundër vendimit nr.1742 datë 08.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

TIRANË

02441/15

KAPO GOXHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1894, datë 17.09.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

11

DURRES

00031/15

SHOQERIA “ ALBA” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, DREJTORIA E APELIMEVE TATIMORE DURRES, AVOKATURA E SHTETIT

Pushimin e gjykimit ne Gjykatën e Larte .

12

DURRËS

00044/15

SHOQERIA “ SIERA” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE

Pushimin e gjykimit ne Gjykatën e Larte .

13

TIRANË

00066/15

ANASTAS DEDE - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1353 datë 21.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

14

TIRANE

00265/15

SIMOEN GJIPALI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2427 datë 17.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

15

TIRANË

00333/15

“FUSHA” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Tatimpaguesve te Mëdhenj Tirane kundër vendimit nr.624 datë 13.03.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër .

16

TIRANË

00377/15

SPIRI QIRJAQI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - I.S.SH TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3471 datë 18.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

17

TIRANË

00532/15

SHOQERIA “ CKV NOKI ALBANIA” SH.P.K - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE - RAIFFEISEN BANK SH.A

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shoqeria "CKV Noki Albania" Sh.P. kundër vendimit nr.3289 datë 29.07.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër .

18

TIRANË

00829/15

IRFAN NELA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TRANSPORTIT RRUGOR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor kundër vendimit nr.3729 datë 29.07.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit

19

TIRANË

00893/15

ISUF PLAKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, MINISTRIA E BRENDSHME

Prishjen e vendimit nr. 1964, datë 30.09.2011 të Gjykatës se Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykaten Administrative te Apelit.

20

TIRANË

01003/15

KRESHNIK BUÇPAPAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE PROVES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit te Provës kundër vendimit nr.3285 datë 29.07.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit së Apelit.

21

DURRËS

02145/14

GJYLE KODRAZIU - SHKËLQIM KODRAZIU, AGJENSIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE INFORMALE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shkelqim Kodraziu kundër vendimit nr.10-2014-1479 (355) datë 14.04.2014 të Gjykatës së Apelit Durrës .

22

PUKË

02960/14

XHEZAIR NDOJ - MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E THESARIT PUKE - PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR PUKË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Ministria e Finances, Avokati i Shtetit kundër vendimit nr.961 datë 28.04.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër .

23

TIRANË

03484/14

ALMIDA KALAJA - AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, AVOKATURA E SHTETIT

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

24

LUSHNJE

03800/14

BASHKIA LUSHNJE (KOMUNA FIERSHEGAN) - OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE SH.A

Dërgimin e çështjes për kompetence lëndore gjykim Kolegjit Civil te Gjykatës se Larte

TIRANE

02482/15

SHOQERIA “ VODAFONE ALBANIA” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ TIRANË - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANË PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte