REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 13.03.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NË SEANCE GJYQESORE ME PRANINË E PALËVE

DATË 13 MARS 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

03505/17

SHOQËRIA “ LURA” SHP.K - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE TIRANË, MINISTRIA E FINANCAVE, AVOKATURA E SHTETIT

Rekurs i Vonuar

A.DVORANI

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

2

MAT

01650/13

AHMET JANGULLI - GJYKATA E SHKALLËS SË PARË DIBËR - ZYRA E ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT GJYQËSOR

A.THANZA

Lenine ne fuqi te vendimit te Gjykatës se Apelit Tirane, nr.1295 date 25.05.2012

3

TIRANË

03011/13

SHOQËRIA “ PHILIP MORRIS ALBANIA” SH.P.K- DEGA E DOGANËS TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT, PRANË MINISTRISË SË FINANCAVE

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte