PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 30 KORRIK 2018

JURIDIKSION - KOMPETENCA

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

APEL ADM

01664/18

XHEVDET JAKUZA, ARBEN SAMUNDJA, ALMA SAMUNDJA, ETJ - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE

A.DOVRANI

Prishjen e vendimit nr.1406 ( 80 - 2018 - 1422), datë 17.04.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes për gjykim po asaj gjykate, si kompetente nga pikëpamja funksionale.

2

ADM DURRËS

01644/18

FATIME VOGU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, AGJENSIA E SIGURIMEVE SHOQERORE KAVAJE

Prishjen e vendimit nr. 10 - 2018 - 655/255, datë 17.04.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për gjykim po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

3

ADM GJIROKASTER

01755/18

JULIAN HOXHA, NEBI HOXHA - BASHKIA TEPENE, KUJTIM SULOZEQA, VOJSAVA SULOZEQA - ZVRPP TEPENE

Prishjen e vendimit nr. 155 ( 21-2018- 451), datë 20.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

4

ADM GJIROKASTER

01762/18

JORGO ( ARTUR) DIZDARI - DREJTORIA E ALUIZNI SARANDE, K.M, KLARETA GURMA ETJ

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1428, datë 05.04.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte