PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATV

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 16 TETOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

SHKODER

00559/16

SAFETE MESHI -DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK KUKES

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Shendetit Publik Kukes

2

TIRANE

00550/16

SILVIN KODRA -ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur ZQRPP

3

SHKODER

00652/16

QAMIL GJANA -PREFEKTURA E QARKUT KUKES

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Prefektura e Qarkut Kukës

4

GJIROKASTER

00646/16

ARMAND MAMANI -INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL

5

TIRANE

00122/16

ELMAS ZUNA -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse ELMAS ZUNA

6

TIRANE

00588/16

ARTAN MURRIZI -MINISTRIA E DREJTESISE, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Ministria E Drejtesise

7

TIRANE

00580/16

TUNXH VATNIKAJ -KESHILLI I LARTE I DREJTESISE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur KLD

8

VLORE

00542/16

ILIRJAN HAZIZOLLI -DREJTORIA E POLICISE QARKU BERAT dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE

‘’

Lënien ne fuqi te vendimit te Gjykatës se Apelit Administrativ me një ndryshim : Detyrimin e palës se paditur qe ti paguaje 12 paga si dëmshpërblim për zgjidhjen e kontratës se punës,

9

TIRANE

02199/16

ELISARD KERXHALIU -DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Elisard Kerxhaliu

10

TIRANE

01527/16

ARTAN PULAJ -MINISTRIA E MBROJTJES

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

11

SHKODER

00693/16

AGRON ISUFAJ -DEGA DOGANORE SHKODER dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga palet ndergjyqese

12

SHKODER

00688/16

ELTON DEDA -DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK MIRDITE dheMINISTRIA E DREJTESISE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga palet ndergjyqese

13

TIRANE

00676/16

LAZE SINANAJ -GJYKATA E LARTE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse

14

TIRANE

00709/16

HILMI KRANTJA -DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Dergimin e çeshtjes ne seance gjyqesore ne prani te paleve

15

TIRANE

00397/16

FABJONA LUKAJ -INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE dhe DRSSH

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Fabjona Lukaj

16

DURRES

00421/16

KADRI SOLLAKU -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

17

TIRANE

00658/16

EDMOND RRAPI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane

18

TIRANE

00674/16

LISIANA UKU -GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR LEZHE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe

19

DURRES

03398/14

SHOQERIA TREGTARE "ELITA" SH.P.K -DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE dhe DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur dhe Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës

20

GJIROKASTER

00520/16

SOKOL DEMIRAJ -DREJTORI RAJONALE TATIMORE SARANDE dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATAIMEVE

Dergimin e çeshtjes ne seance gjyqesore ne prani te paleve

21

TIRANE

00513/16

SABRI HOXHA -INSTITUTI I MJEKESISE LIGJORE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Sabri Hoxha

22

DURRES

00505/16

NESILA XHEMALI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga palet ndergjyqese

23

TIRANE

00509/16

SHEFQET MULAJ -DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR TIRANE dhe MINISTRIJA E MJEDISIT

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Ministrija e Mjedisit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte