PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 11 SHTATOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

00305/16

ZAMIR HOXHA -DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR DURRES- KOMISIONERI PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Zamir Hoxha, kundër vendimit nr. 2426, datë 16.11.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

2

VLORE

00316/16

APOSTOL HASANAJ -DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR VLORe, MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, kundër vendimit nr. 2170, datë 15.10.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

DURRES

00306/16

FATMIR KOCIAJ -DREJTORIA RAJONALE TATIMORE ELBASAN, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër vendimit nr. 1924, datë 22.09.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

TIRANE

00293/16

MEHDI KURTI -DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR BULQIZE dhe MINISTRIA E MJEDISIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Mjedisit, kundër vendimit nr. 2079, datë 07.10.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

TIRANE

00287/16

ANISA DURO -DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Anisa Duro, kundër vendimit nr. 1655, datë 06.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

6

TIRANE

00288/16

FUAT ISUFI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 2354, datë 05.11.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

DURRES

00278/16

BRAHIM ZENELAJ -DREJTORIA RAJONALE E REZERVAVE ELBASAN dhe Të DREJTORIA E PERGJITHSHME E REZERVAVE MATERIALE TE SHTETIT

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore ne prani te paleve

8

TIRANE

00269/16

KISMET META -AGJENCIA PER MBROJTJEN E KONSUMATORIT, BASHKIA TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorit, Bashkia Tiranë, kundër vendimit nr. 2665, datë 02.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

GJIROKASTER

00313/16

AFRIM SARACI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër vendimit nr. 38, datë 20.01.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

TIRANE

00504/16

ELISABETA FERIZAJ -DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Prishjen e vendimit te Gjykates Administrative te Apelit dhe dergimin e ceshtjes po ne ta gjykate por me tjeter trup gjykues

11

TIRANE

00500/16

ALTIN MORINA -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore ne prani te paleve

12

TIRANE

00501/16

BAJRAM SALLAKU -DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR TIRANE dhe MINISTRIA E MJEDISIT TIRANE

Mospranimin e rekurseve të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, dhe të personit të tretë, Drejtoria e Shërbimit Pyjor Tiranë, kundër vendimit nr. 2540, datë 27.11.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

TIRANE

00479/16

ARIOLA PRIFTI -QENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE, TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Qendra e Studimeve Albanologjike, kundër vendimit nr. 2641, datë 09.12.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

TIRANE

01156/16

ELIRA LULI -MINISTRIA E MBROJTJES, MINISTRIA E MBROJTJES

Mospranimin e rekurseve të palës së paditur, Ministria e Mbrojtjes, dhe personit të tretë, Departamenti i Administratës Publike, kundër vendimit nr. 2171, datë 15.10.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte