PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATV

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 30.04.2019

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

1901/16

NIKOLL CUPI Kundër. AGJENSIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL (AZHBR), PRANE MINISTRISE SE DREJTESISE-AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, kundër vendimit nr. 1542, datë 02.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

SHKODER

01885/16

SAHIT MESHI Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KUKES dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Kalimin e çështjes ne seance gjyqësore ne prani te palëve

3

SHKODER

01884/16

ISMAJL BUCPAPAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITSHME E BURGJEVE

‘’

Kalimin e çështjes ne seance gjyqësore ne prani te palëve

4

SHKODER

01883/16

EMSI DANJOLLI Kundër. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KUKES dhe ZQRPP TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kundër vendimit nr. 1829, datë 23.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

SHKODER

01880/16

EDUARD SHEHI Kundër. DREJTORIA E ALUIZNIT SHKODER dhe AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE (ALUIZNI)

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Eduard Shehi, kundër vendimit nr. 439, datë 04.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

TIRANE

01909/16

ISMAIL HOTI Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT TIRANE dhe DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Mjedisit, kundër vendimit nr. 2190, datë 13.07.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANE

01908/16

ERION DACI Kundër. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE dhe MINISTRIA E DREJTESISE

‘’

Mospranimin e rekursit të Avokaturës së Shtetit dhe të rekursit të palës se paditur Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kundër vendimit nr. 2200, datë 13.07.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit

8

TIRANE

01905/16

NERALDA BERBERI Kundër. AGJENSIA KOMBETARE E SHOQERISE SE INFORMACIONIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, kundër vendimit nr. 2238, datë 14.07.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

TIRANE

01920/16

FIQRIE ORHANI (BASHA) Kundër. ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME

‘’

Kalimin e çështjes ne seance gjyqësore ne prani te palëve

10

TIRANE

01911/16

NAIM ALIAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR, TIRANE dhe

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, kundër vendimit nr. 1903, datë 29.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

TIRANE

01914/16

HAMDI HAKA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër vendimit Nr. 2090, datë 07.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

TIRANE

01935/16

ZYLFI GASHI Kundër. AGJENCIA QENDRORE E LAGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE TIRANE dhe DREJTORIA RAJONALE E ALUIZNI-T TE QARKUT FIER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, kundër vendimit nr. 1542, datë 02.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

DURRES

01947/16

RUZHDI BASHVOGLI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE dhe IEVP PEQIN

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Peqin, kundër vendimit nr. 2176, datë 13.07.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

TIRANE

01943/16

ILIR KURTI Kundër. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE dhe MINISTRIA E MBROJTJES

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Departamenti i Administratës Publike, dhe rekursit të palës së paditur Ministria e Mbrojtjes, kundër vendimit nr. 7697 (5169), datë 10.03.2016, datë 10.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

15

TIRANE

01969/16

NDREKE PROGRI Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE

‘’

Kalimin e çështjes ne seance gjyqësore ne prani te palëve

16

TIRANE

01981/16

DONIKA TOPUZI Kundër. DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE E QYTETIT TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Donika Topuzi, kundër vendimit nr. 2303, datë 19.07.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit

17

DURRES

01960/16

MUZLI SHALA Kundër. DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRES

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës, kundër vendimit nr. 2573, datë 14.09.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

18

TIRANE

01940/16

ROLAND HAXHIA Kundër. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME dhe MINISTRIA E DREJTESISE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, dhe rekursit të Avokaturës së Shtetit, kundër vendimit nr. 1165, datë 12.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

19

TIRANE

01941/16

BUJAR MULLARAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Tiranë, kundër vendimit nr. 2180, datë 13.07.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

20

TIRANE

01043/16

SINDIKATA E PAVARUR E USHQIMIT Kundër. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, SINDIKATA E PAVARUR E USHQIMIT, AVOKATURA E SHTETIT - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME MALESI E MADHE

‘’

Prishjen vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

21

TIRANE

02078/16

JONUZ OSMANI Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, ndaj Vendimit nr. 2819, datë 22.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

22

TIRANE

02083/16

NURFIZA HODO Kundër. QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE

‘’

Kalimin e çështjes ne seance gjyqësore ne prani te palëve

23

TIRANE

02080/16

ARBI THERESKA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE TE KUJDESIT SHENDETESOR TIRANE dhe FONDI I SIGURIMIT TE DETYRUESHME TE KUJDESIT SHENDETESOR

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Fondi i Sigurimit të Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor, ndaj Vendimin nr. 1849, datë 23.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

24

TIRANE

02087/16

MENTOR RECI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR DIBER dhe MINISTRIA E MJEDISIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, ndaj Vendimit nr. 1974, datë 30.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

25

TIRANE

02074/16

ELTON MUSA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, z. Elton Musa, kundër Vendimin nr. 1975, datë 30.06.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

26

TIRANE

02075/16

ENKELEJDA BALOSHI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Kalimin e çështjes ne seance gjyqësore ne prani te palëve

27

TIRANE

02016/16

SHKELQIM HYSA Kundër. DREJTORIA E SHERBIMEVE QEVERITARE TIRANE

‘’

Kalimin e çështjes ne seance gjyqësore ne prani te palëve

28

TIRANE

02017/16

MENTOR ZEQO Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ndaj Vendimit nr. 1965, datë 30.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

29

TIRANE

01993/16

ATINA GOLEMI Kundër. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, ndaj Vendimit nr. 2415, datë 21.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

30

TIRANE

01982/16

LINDA KALEMI Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, ndaj Vendimin nr. 2399, datë 21.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

31

TIRANE

02014/16

BUJAR DERHEMI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër Vendimit Nr. 1419, datë 30.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

32

TIRANE

02012/16

AGIM DEDNDREAJ Kundër. QENDRA SHENDETESORE NR.1 TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Qendra Shëndetësore nr. 1 Tiranë, ndaj Vendimit nr. 183, datë 04.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

33

VLORE

02061/16

LULZIM NELAJ Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT, TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Policisë së Shtetit, ndaj Vendimit nr. 2339, datë 02.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

34

VLORE

02052/16

KELION ILIA Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT dhe DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR KUCOVE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, z. Kelion Ilia, kundër Vendimit nr. 1178, datë 12.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

35

TIRANE

02021/16

HAJRI XHAFERAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE, TIRANE

11.50

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, ndaj Vendimit nr. 1175, datë 12.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

‘’

36

DURRES

02032/16

SALI KUMRIA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR ELBASAN dhe MINISTRIA E MJEDISIT TIRANE

11.55

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, ndaj Vendimit nr. 2445, datë 08.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

37

LEZHE

02340/16

FRAN MARKU Kundër. KOMUNA SHENGJIN

12.00

Prishjen vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues ‘’

38

TIRANE

02090/16

SEFEDIN ELMAZAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

12.05

‘’ Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër Vendimit nr. 2513, datë 14.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

39

TIRANE

02444/16

SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A. Kundër. KESHILLI BASHKIAK KAMEZ dhe Të BASHKIA KAMEZ

12.10

Prishjen vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues ‘’

40

TIRANE

01704/16

SHOQERIA "MESAPLIK-05" SH.P.K. Kundër. VIKTOR DOBRAJ dhe Të DREJTORIA RAJONALE E ALUIZNIT QARKU TIRANE, DREJTORIA TIRANA 1, DREJTORIA E PERGJITHSHME E ALUIZNIT TIRANE

12.15

Prishjen vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues ‘’

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte