PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 27 KORRIK 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

SHKODER

04200/14

EUGEN BRAJOVIÇ- MINISTRIJA E FINANCAVE, PROKRUORIA E RRETHIT GJYQESORE SHKODER , AVOKATURA E SHTETIT

SOKOL SADUSHI

Prishjen e vendimit nr.546 date 14.10.2013 te Gjykatës se Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit

2

TIRANE

03965/14

TOM DEDAJ-INA RAMA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Tom Dedaj, kundër vendimit nr.2973 datë 11.07.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit

3

DURRES

04261/14

MARILDA KOVI , SHOQERIA “DURRESI 200” SHPK- ZQRPP TIRANE, ZVRPP DURRES

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vendos të shtyjë seancën gjyqësore në Dhomë Këshillimi në nje date tjeter me shpallje

4

TIRANE

01488/14

XHAVIT DOMA-KOMISIONI I NDARJES SE TOKES PASKUQAN, KOMISIONI I NDARJES SE TOKES KOMUNA PASKUQAN, KADRI HOXHA, ALBERT MUCA, ESMERALDA MUCA, ALTIN HOXHA, PRANDVERA HOXHA, AFERDITA HOXHA, ALFRED HOXHA, ENKELEDA HOXHA-BAJAME DOMA, ARMAND DOMA, MATILDA DOMA

Të shtyjë seancën gjyqësore në Dhomë Këshillimi per ne nje date tjeter me shpallje, deri ne plotesim te trupit gjykues.

5

TIRANE

1406/16

DIANA TROSHANI- KUVENDI I SHQIPERISE

(HEQJE DORE NGA REKURSI)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Kuvendi i Shqipërisë, kundër vendimit nr.215 datë 10.02.2016 të Gjykatës Administrative te Apelit

6

VLORE

2666/18

ALMA KADENA-BASHKIA BERAT, NDERMARRJA E GJELBERIMIT BERAT-DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

HEQJE DORE NGA REKURSI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Bashkia Berat, kundër vendimit nr.1742 datë 25.04.2018 të Gjykatës Administrative te Apelit

7

TIRANE

02415/16

ANTON DUKAGJINI-KUVENDI I SHQIPERISE

HEQJE DORE NGA REKURSI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Kuvendi i Republikës, kundër vendimit nr.2659 datë 19.09.2016 të Gjykatës Administrative te Apelit Tirane.

8

DURRES

03319/14

XHEMAL KAPLLANI

Kalimin e çështjes, për gjykim Kolegjit Civil te Gjykatës se Larte për shkak se çështja është e natyrës civile.

9

DURRES

03460/14

LEDIO SHAMETI Kundër. SHOQERIA E SIGURIMEVE "ALBSIG" SH.A

Kalimin e çështjes, për gjykim Kolegjit Civil te Gjykatës se Larte për shkak se çështja është e natyrës civile.

10

TIRANE

04032/14

SHOQERIA "EPSEM GRAND" SH.P.K Kundër. DEGA E TATIM TAKSAVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shoqëria " Shoqeria "Epsem Grand" sh.p.k kundër vendimit nr.1282 datë 29.05.2013 të Gjykatës se Apelit Tirane.

11

Fier

03684/14

SHOQERIA "TAHIRAJ" SH.P.K Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE FIER DHE DREJTORIA E APELIMIT TATIMORE PRANE DREJTORISE SE PËRGJITHSHME TE TATIMEVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shoqëria "Tahiraj" sh.p.k , kundër vendimit nr.2816 datë 04.07.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit Tirane.

12

TIRANE

04580/14

SHOQERIA "AGLI" SH.P.K Kundër. ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E PARANDALIMIT TE PASTRIMIT TE PARAVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shoqëria "Agli" sh.p.k, kundër vendimit nr.3254 datë 01.10.2014 të Gjykatës se Apelit Tirane.

13

DURRES

00309/14

ALFRED BELBA dhe TIXHE BERLBA Kundër. DEGA E THESARIT TIRANE dhe MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE- PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR ELBASAN

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Ministria e Financave, kundër Vendimit nr. 106 (45), datë 28.01.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe revokimin e Vendimit nr. 253, datë 05.05.2016 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

14

TIRANE

02699/14

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE (ALI OSMANI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE)

Mospranimin e kërkesës për rishikim të Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Tiranë për Vendimin nr. 7841, datë 22.10.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

15

TIRANE

01571/14

QENDRA E PUBLIKIMEVE ZYRTARE- (EVELINA BEKTESHI- QENDRA E PUBLIKIMEVE ZYRTARE)

Mospranimin e kërkesës për rishikim të Qendrës së Botimeve Zyrtare të Vendimin nr. 99, datë 13.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

16

TIRANE

00056/14

JORGO QIQI - Z.Q.R.P.P TIRANE dhe ZVRPP TIRANE, -BASHKIA TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Jorgo Qici, kundër Vendimit Nr. 1962, datë 07.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

17

SHKODER

03427/14

BARDHYL DANI Kundër. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE dhe ZVRPP SHKODER

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kundër Vendimit nr. 1799, datë 14.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

18

DURRES

02916/14

YLLI MANCE Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES-ISSH

Prishjen e Vendimit nr. 1109, datë 27.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apeli dhe kthimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë.

19

DURRES

03401/14

SHOQERIA "ARTIGIAN COTTO ALBANIA" SH.P.K Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES dhE DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR


Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, kundër Vendimit nr. 855, datë 19.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

20

DURRES

04584/14

SHOQERIA "AUTOSTRADA TRANSP" SH.P.K Kundër. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE dhe DREJTORI RAJONALE TATIMORE DURRES

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Tatimeve Durrës, kundër Vendimit nr. 2566, datë 30.06.2014 Gjykatën Administrative të Apelit.

21

DURRES

1613/15

FERIT LLAGAMI-

LIRIJE MYSHKETA

ADILE DERVISHI

HYSEN MYSHKETA

DHURATA SARACI

BETIM MYSHKETA

ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME DURRËS

Prishjen e vendimit nr.1121 date 21.05.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe lënien ne fuqi te vendimit nr. 1645 date 27.11.2014 te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Durrës

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte