• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  SALLA E KOLEGJEVE TE BASHKUARA

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

SOKOL BINAJ

MEDI BICI

SANDËR SIMONI

DATË 29 KORRIK 2022

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

1.

TIRANË

61004-00492-00-2022

AFRIM BUSHI

Masë sigurimi

M.BICI

Neni 283 KP

Mospranimin e rekursit të Prokurorisë së Apelit Tiranë, kundër vendimit nr. 1211, datë 29.12.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2.

ELBASAN

70003-00482-00-2022

LEONARD KOTE

Lejimin e ekstradimit ne Republiken e Italise, te shtetasit Leonard Kote (alias Xhimi Suta, aslias Leonard Tace).

Nenet 488-492 te K.Pr.Penale.

Mospranimin e rekursit të shtetasit Loenard Kote, kundër vendimit nr. 10-2022-798, datë 26.04.2022 të Gjykatës së Apelit Durrës.

3.

GJ.K.K.O

60008-00481-00-2022

SHOQËRIA "ALBA EXOTIC FRUIT" SH.P.K

Neni 274 i K.Pr.Penale, si dhe nenet 4 pika c dhe 11 te ligjit nr. 34/2019 "Për administrimin e pasurive te sekuestruara e te konfiskuara"

Mospranimin e rekursit të Shoqërisë “ Alba Exotic Fruit” sh.p.k, kundër vendimit nr. 20, datë 01.02.2022 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe krimin e Organizuar.

4.

SHKODËR

11243-01094-00-2014

GJOVALIN JAKU-ERNEST PALUSHAJ,

PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR

S.SIMONI

Përllogaritje shpenzimeve proçeduriale

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Gjovalin Jaku, ndaj vendimit nr.110 datë 10.10.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

5.

TIRANË

61004-00456-2022

ARDIT SARAÇINI

Nenet 228, 229 e vijues KPP

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personi nën hetim Ardit Saraçini, kundër vendimit nr.376 datë 21.04.2022 të Gjykatës së Apelit Tiranë

6.

SHKODËR

61007-00460-2022

TAFIL BRAHIMI

Neni 260 KPP

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.110 datë 30.04.2022 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

7.

FIER

700022-00473-2022

OREST XARXALLO

Nenet 268, 251, 248 te K.P.Penale. Neni 44 i Kushtetutes se RSH-se.

Dërgimin e çështjes për kompetencë shqyrtimi në Gjykatën e Apelit Vlorë.

8.

LEZHË

61004-00507-2022

IDRIZ KALOÇI

Nenet 228, 229, 258, 259 KPP

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.112 datë 16.05.2022 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

9.

TIRANË

61014-00454-2022

REDI GREVA

Neni 260 KPP

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.1207 datë 29.12.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

10

TIRANË

53201-01310-2016

ZENEL BUCHALA

Neni 143/b, paragrafi 2 KP

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria, kundër vendimit nr.636 datë 20.05.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

11

KORÇË

61005-00431-00-2022

FATMIR DOLLOMAJA

S.BINAJ

Nenet 246, 248 e vijues te K.Pr.Penale.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i pandehuri Fatmir Dollomaja, ndaj vendimit nr. 35, datë 11.03.2022, të Gjykatës së Apelit, Korçë.

12

GJYKATA E LARTË

13

GENTIAN GUDA

Pezullim ekzekutim vendimi

Shqyrtimi i çështjes në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

SOKOL BINAJ

MEDI BICI

SANDËR SIMONI

DATË 29 KORRIK 2022

SHKELJE AFATI TË ARSYESHËM PËR GJYKATËN E APELIT

Nr.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

BAZA LIGJORE

U VENDOS

13.

GJYKATA E APELIT

1/2022

KURT RUSI

M.BICI

Neni 399 e vijues KPC

Pushimin e gjykimit të çështjes nr. 1 akti, datë 14.07.2022 regjistrimi, në Gjykatën e Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte