Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE

PËR SHQYRTIM NË SEANCË GJYQESORE

KOLEGJI PENAL

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

DATË 23 SHTATOR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

BAZA LIGJORE

RELATORI

U VENDOS

DURRËS

61005-01068-00-2019

ILIR BEKO

Neni 248 i K.Pr.Penale.

I.PANDA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria dhe personi nën hetim Ilir Beko, ndaj vendimit 10-2019-1643/262, datë 17/09/2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

TIRANË

71006-00278-00-2020

ETJON LAZRI

Neni 260/2/4 i K.Pr.Penale.

-//-

Shtyrë për në datë 30.09.2022 ora 09:00.

GJ.K.K.O

56240-00113-00-2016

KASTRIOT PRENGA

Neni 278/a/2 i Kodit Penal.

-//-

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i gjykuari Kastriot Prenga, ndaj vendimit nr.125, datë 15.12.2015 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda.

GJ.K.K.O

52104-00134-00-2016

TRISTAN PECI,

KLAUDIO PIPA

Neni 78, 25 e 22, 278/2 i K. Penal.

-//-

Shtyrë për në datë 30.09.2022 ora 09:30.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte