Informacion mbi çështjet penale në seancë gjyqësore të datës 27 Korrik 2021

27.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

INFORMACION MBI ÇËSHTJET PENALE PËR GJYKIM NE SEANCE GJYQESORE

KOLEGJI PENAL

I.PANDA

S.SIMONI

S.BINAJ

DATË 27 KORRIK 2021

Nr

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

VENDOS I

1

KRUJË

483/21

LEONARD DEMA

(m. sigurimi )

11.30

S .Simoni

Lënien në fuqi të vendimit Nr 28 datë 08.01.2021 Gjykatës së Apelit Tiranë .

U shpall sot në Tiranë më 27.07.2021 .

2

SARANDË

1794/16

PANAJOT GUNARI,

MANJOLA NIKOLLO

N. 248 K.P

S.Binaj

Shtyrjen e seancës gjyqësore për ti lëne kohe avokatit të njihet me dosjen, seanca do të mbahet më datë 07.09.2021 ora 14;00.

3.

DURRËS

1528/17

OSMAN DEMIRXHIU

N. 190/2 K.P

Prishjen e vendimit nr10-2017-19450/615datë 25.07.2017 Gjykatës së Apelit Durrës kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykate me tjetër trup gjykues.

U shpall sot në Tiranë më 27.07.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte