Informacion mbi çështjet penale në seancë gjyqësore të datës 15 Korrik 2021

15.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

INFORMACION MBI ÇËSHTJET PENALE PËR GJYKIM NE SEANCE GJYQESORE

KOLEGJI PENAL

I. PANDA

A. BOKSI

K. KURUSHI

DATË 15 KORRIK 2021

Nr.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

VENDOSI

1.

TIRANE

00188/16

ARBEN STRAZIMIRI

N.46 K.P, 470 K.P.P

14.00

A Boksi

Ndryshimin e vendimit nr 2206 datë 22.01.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe të vendimit nr1394 datë 20.11.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Ndërprerjen e trajtimit çnjerëzor dhe poshtërues ndaj shtetasit Arben Strazimiri duke e vendosur në një institucion mjekësor të specializuar , sipas ligjit Nr 79/2020 datë 25.06.2020 “Për ekzekutimin e vendimeve penale” dhe ligjin Nr 81/2020,date 25.06.2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte