• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË SEANCË GJYQËSORE

KOLEGJI PENAL

I.PANDA

S.SADUSHI

E.PUPE

DATË 14 JANAR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1.

SHKODËR

1689/2017

AGRON LAÇEJ

(Neni 76,278/2 K.P)

I.PANDA

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në po atë Gjykatë me tjetër trup gjykues.

2.

SHKODËR

00756/17

EDUART KOLA, RENATO ISUFI

(Neni 78-25, 280 K.P)

I.PANDA

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në po atë Gjykatë me tjetër trup gjykues.

Lënien në fuqi të vendimit për të pandehurin Renato Isufi.

3.

SHKODËR

01272/17

ALEKSNDER SHPATI, PAULIN SHPATI, ARBEN SHPATI, BLINDAR LUKA

(Neni 283/2, 278/4 K.P)

I.PANDA

Shtyhet për në datë 21.01.2022 ora 11:00

4.

GJ.K.K.O

00270/20

DONALDO LUSHAJ

(Zv.Mase)

I.PANDA

Shtyhet për në datë 21.01.2022 ora 12:00

5.

GJ.K.K.O

00371/20

DONALDO LUSHAJ

(Zv.Mase)

I.PANDA

Shtyhet për në datë 21.01.2022 ora 12:20

6.

GJ.K.K.O

00272/20

SOTIRAQ ANDONI

(Zv.Mase)

I.PANDA

Shtyhet për në datë 28.01.2022 ora 12:40

7.

FIER

01070/17

ROLAND KARANXHA

(Amnisti Ligji nr.154/2015)

I.PANDA

Shtyhet për në datë 21.01.2022 ora 11:30

8.

ELBASAN

00159/20

KRISTI MAXHARI

(Shuarje mase)

I.PANDA

Mospranimin e rekursit

DATË 14 JANAR 2022

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte