Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 30 KORRIK 2021

 

KOLEGJI PENAL

NR.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANA

484/2021

ERION ISUFI

S.BINAJ

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, duke përcaktuar Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, si gjykata kompetente për shqyrtimin e çështjes.

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

2.

KURBIN

585/2021

ALEKSANDER FADILI

I. PANDA

Mospranimin e rekursit.

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

3.

GjKKO

593/2021

Juxhin Tirana

S.SIMONI

Mospranimin e rekursit.

I. PANDA

S. BINAJ

S.SIMONI

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte