Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 29 KORRIK 2021

 

KOLEGJI PENAL

I.PANDA

S. SIMONI

K. KURUSHI

NR.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1.

DURRËS

485/2021

ALKET HATIJA

Nenet 488 e vijues të K.Pr.Penale

K. Kurushi

Kalim për gjykim ne Dhomë Keshillimi pa palë në datë 07.09.2021 ora 15.00

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte