Informacion mbi çështjet penale në dhomë këshillimi të datës 27 Korrik 2021

27.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 27 KORRIK 2021

  KOLEGJI PENAL

I. PANDA

A. BOKSI

K. KURUSHI

NR.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

1216/2018

MANJOLA LUSHNJARI

A.Boksi

Mospranimin e rekursit

2.

FIER

1308/2018

ERVIS MUSTAFAJ

Mospranimin e rekursit

3.

DURRËS

101/2020

BARDHYL IBRA

Mospranimin e rekursit

4.

DURRËS

930/2017

SAJMIR ZOTKAJ

K.Kurushi

Kalim për shqyrtim në dhomë këshillimi në bazë dokumentesh datë 07.09.2021 ora 14.30

5.

KORÇË

00465/16

EDMOND JONUZI

A.Boksi

Mospranimin e rekursit

6.

ELBASAN

211/2018

BARDHYL IBRA

I. Panda

Mospranimin e rekursit

7.

KURBIN

819/2016

ALFONS BIBAJ

K.Kurushi

Mospranimin e rekursit

8.

TIRANË

856/2016

BLENARD GJANA

Mospranimin e rekursit

9.

FIER

862/2016

TAULANT DOKO

Mospranimin e rekursit

10.

TIRANË

818/2016

FADIL UKU

A.Boksi

Mospranimin e rekursit

11.

KORÇË

1482/2018

SPIRO GJONI

K.Kurushi

Mospranimin e rekursit

12.

FIER

924/2016

VASIL ISAI

A.Boksi

Mospranimin e rekursit

13.

KRIMET E RËNDA

1112/2019

LEONORA PURO

K.Kurushi

Mospranimin e rekursit

14.

TIRANË

923/2016

MUHARREM BAKASI,

Mospranimin e rekursit

15.

TIRANË

920/2016

SPARTAK BEQARAJ

A.Boksi

Mospranimin e rekursit

16.

GJKKO

525/2021

MARINELO SULA,

I.Panda

Mospranimin e rekursit

I.Panda

S. Sadushi

S.Simoni

17.

GJIROKASTËR

936/2016

GURI MEMA

A.Boksi

Mospranimin e rekursit

18.

VLORË

706/2020

BUJAR HITAJ

K.Kurushi

Dhomë këshillimi pa praninë e palëve datë 07.09.2021 ora 14.00

19.

GJKKO

482/2021

ARTUR ROSHI

A.Boksi

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës lëndore ndërmjet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë dhe Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për shqyrtimin e çështjes penale me nr. 52810-227-2021 Rregj. Themeltar, datë regjistrimi 17.05.2021 me viktimë akuzuese Ardit Çikuli, kundër të akuzuarit Artur Roshi për veprën penale “Shpifja” dhe “Fyerja” parashikuar nga nenet 119/2 dhe 120/2 të Kodit Penal, duke përcaktuar Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, si gjykata kompetente për shqyrtimin e çështjes.

20.

Puke

1019/2019

Martin Leshi

S.Binaj

Prishjen e vendimit 267datë 03.07.2019 Gjykatës së Apelit Shkodër kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykate me tjetër trup gjykues.

U shpall sot në Tiranë më 27.07.2021

I.Panda

S. Binaj

S.Simoni

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte