Informacion mbi çështjet penale në dhomë këshillimi të datës 15 Korrik 2021

15.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 15 KORRIK 2021

KOLEGJI PENAL

I. PANDA

A. BOKSI

K. KURUSHI

NR.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1.

KAVAJE

01243/17

BUJAR GASHI

A.Boksi

Prishja e vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Kavajë.

2.

KAVAJE

01244/17

NAIM LULI

K.Kurushi

Prishja e vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Kavajë.

3.

DURRËS

01601/16

ADRIAN ZHAMO

Prishjen e vendimit te Gjykatyes se Apelit Durres dhe kthimin e akteve per rishqyrtim me tjeter trup gjykues.

4.

GJ.K.K.O.

1258/16

KLEAND AGOLLI etj

I .Panda

Mospranimin e rekursit .

S. Sadushi

I. Panda

E. Pupe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte