Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ALBANA BOKSI

SANDËR SIMONI

DATË 28 KORRIK 2021

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

DURRËS

00601/15

KRISTAQ XHIMITIKU, LIRINDA XHIMITIKU, LUIZA XHIMITIKU – A.T.P. (ISH ZYRA RAJONALE E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE DURRËS, - THOMA XHIMITIKU, Trashëgimtarët ligjore të personit të tretë FOTINI XHIMITIKU: THOMA XHIMITIKU, Trashëgimtarët ligjore të personit të tretë: VANGJELI RUPI: EDMONDA MELE (RUPI), ILIR RUPI, MIRLINDA RUPI, POLIKSENI PRIFTI

E. PUPE

Shqyrtimi i çështjes në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

2.

POGRADEC

01037/15

Trashëgimtarja ligjore e paditësit PETRAQ MILE : VIOLETA PILINÇI– Trashëgimtarët ligjore të të paditurit THOMA MILE: MARJANA MILE, EVA MILE, DIANA MILE, LAURA MILE

Shqyrtimi i çështjes në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

3.

GJYKATA E LARTË

00572/15

Kërkues: YLLI XHAXHAJ – PADITES: YLLI XHAXHAJ I PADITUR: ALBPETROL SH.A PATOS

Shqyrtimi i çështjes në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

4.

ELBASAN

00956/16

DYLAVER LLESHANAKU, KADRIJE ÇAPJA, SADETE DUNDA, LUMTURI PIU, BLEDAR ÇAPJA, FLORENC ÇAPJA – KURUM INTERNACIONAL SH.A

Shqyrtimi i çështjes në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

5.

KORÇË

03989/16

VASILIKA SËRBO, MIMOZA SËRBO, LORENC SËRBO – EMILI ( MILIKA) LLAZI ( SËRBO)

Shqyrtimi i çështjes në dhomë këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

KOMPETENCA – JURIDIKSIONE - VENDIM I NDËRMJETËM

DATË 28 KORRIK 2021

 

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

FIER

00809/21

MALIQ ( FETI) XHEMAJ – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER

E. PUPE

Mospranimin e ankimit të paditësit Maliq ( Feti ) Xhemaj kundër vendimit nr. 62-2021-3353 (719), datë 29.06.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.

2.

KRUJE

00790/21

DEMIR PRAPANIKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

Prishjen e vendimit nr. 29, date 29.01.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë dhe kthimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate.

3.

TIRANE

00782/21

SHOQERIA ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR SH.P.K – MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE, AUTORITETI PORTUAL DURRES

Mospranimin e ankimit të veçantë.

4.

TIRANE

00745/21

DORINA PRENDI – MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCES, DREJTORIA E PERGJITHSHME E ARKIVAVE – URDHERI I FARMACISTEVE TE SHQIPERISE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 2693, datë 27.04.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte