Informacion mbi çështjet civile në dhomë këshillimi të datës 26 Korrik 2021

26.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

DATË 26 KORRIK 2021

 

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

SHKODER

00689/21

BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A – ELVIS LANEJ, SILVANA LANEJ

E.PUPE

Ndryshimin e vendimit nr. 42, datë 17.03.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër në këtë mënyrë;

- Pranimin e kërkesës së palës kërkuese Banka Kombëtare Tregtare sh.a

- Plotësimin e vendimit nr. 129, datë 19.11.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër duke përfshirë në lëshimin e urdhrit të ekzekutimit të titullit ekzekutiv edhe kamatat-ligjore.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte