• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ALBANA BOKSI

ARTUR KALAJA

 

DATË 18 TETOR 2021

KOMPETENCA – JURIDIKSIONE – SIGURIM PADIE

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

SHKODËR

00982/21

SAMI MALI – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

A.KALAJA

Mospranimin e ankimit të paraqitur nga pala paditëse Sami Mali, kundër vendimit nr. 747 (3989), datë 26.07.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

2.

KORÇË

00942/21

SHOQËRIA “ UKKO” SH.A – SHOQËRIA ‘IF ITALIA “ S.P.A, BEB INGG SPA, BEB SH.P.K

Mospranimin e ankimit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “UKKO” sh.a, kundër vendimit nr. 37, datë 09.04.2021 të Gjykatës së Apelit Korçë.

3.

LEZHË

01016/21

MARK NDRECA – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE LEZHË

Mospranimin e rekursit të veçantë të palës kërkuese Mark Ndreca, kundër vendimit nr. 489, datë 30.07.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.

4.

BERAT

01035/21

XHEVAHIRE XHAXHO – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE BERAT

Mospranimin e rekursit të veçantë të palës paditëse Xhevahire Xhaxho, kundër vendimit nr. 662, datë 08.07.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.

5.

SHKODËR

01037/21

GJYSTE PASHKJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

E.PUPE

Mospranimin e ankimit të paraqitur nga pala paditëse Gjyste Pashkja, kundër vendimit nr. 783 (4301), datë 10.09.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

6.

KURBIN

00944/21

SHOQËRIA “ MICRO CREDIT RISK” SH.P.K

Prishjen e vendimit të dhenë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë dhe dërgimin e çështjes për vijimin e gjykimit pranë kësaj gjykate me të njëjtin trup gjykues.

7.

TIRANË

01060/21

HEKURAN RRAFMANI – BASHKIA TIRANË

Prishjen e vendimit nr.203, datë 01.02.2021 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e këtij gjykimi pranë kësaj gjykate, me të njëjtin trup gjykues.

8.

SARANDË

01050/21

KRENAR ISLAMAJ – OSHEE, GJIROKASTËR, OSHEE GROUP TIRANË, ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË TIRANË

A.KALAJA

Prishjen e vendimit nr. 21-2021-1337 (411), datë 12.07.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe kthimin e çështjes pranë kësaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte