Informacion mbi çështjet civile në dhomë këshillimi të datës 14 Korrik 2021

14.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI CIVIL

TRUPI GJYKUES

ERVIN PUPE

ALBANA BOKSI

SANDËR SIMONI

DATË 14 KORRIK 2021

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

SHKODËR

03722/15

SHOQATA E JEZUITËVE NË SHQIPËRI – ENVER BEHRI

E. PUPE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Enver Behri, kundër vendimit nr.532, datë 01.10.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Revokimin e vendimit nr.169, datë 07.04.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1872 (3321), datë 29.07.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, lënë në fuqi me vendimin nr.532, datë 01.10.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

2.

SARANDË

00188/16

OPERATORI I SHPERNDARJES SE TRANSMETIMIT ( O.S.T)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala kërkuese Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a, kundër vendimit nr.20-2015-1158-680, date 24.11.2015 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

3.

TIRANË

00987/16

NDUE LOSHI- A.T.P ish A.K.K.P, ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur A.T.P ish A.K.K.P dhe Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit kundër vendimit nr. 175, date 27.01.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4.

SHKODËR

01829/16

PASHUK PJETRI – MARK KOLA, RROK KOLA, GJERGJ KOLA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Rrok Kola dhe Mark Kola, kundër vendimit nr. 608, date 12.11.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

5.

TIRANË

01990/16

LEONIDHA MATUSHA – O.SH.E.E SH.A, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur O.SH.E.E, sh.a kundër vendimit nr. 145, date 06.01.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6.

TIRANË

01814/16

SANIJE LALA, GJYLE GJOKA ( LALA), FATMIA (LALA) SALLAKU, AGRON LALA, FATBARDHA (LALA) DERVISHI, EDUART LALA, GENTIAN LALA – A.T.P ish A.K.K.P, AVOKATURA E SHTETIT, - LULEZIM LALA

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur A.T.P ish A.K.K.P, kundër vendimit nr. 494, date 08.03.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

7.

BERAT

02107/16

FERIDE BRAMI ( LEZI) – ALEKO OLLDASHI, A.SH.K DREJTORIA RAJONALE BERAT ish- Z.V.R.P.P. BERAT

Prishjen e vendimit nr.191, date 24.02.2016 te Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues.

8.

TIRANË

02179/16

GËZIM TARKO, AGRON TARKO – ASLLAN TARKO

Prishjen e vendimit nr.229, date 29.03.2016 te Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues.

9.

TIRANË

02272/16

AVOKATURA E SHTETIT – A.T.P –ish AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE, EDMOND TAFA – A.SH.K DREJTORIA RAJONALE TIRANË ish- Z.V.R.P.P. TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Edmond Tafa, kundër vendimit nr. 260, date 12.04.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

10.

GJIROKASTER

02064/16

BASHKIM TOSHKEZI – A.T.P ish – A.K.K.P TIRANE

Prishjen e vendimit nr.20-2016-93/56, date 04.02.2016 te Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues.

11.

TIRANË

02220/16

HAJDAR ZELA- ATP ish A.K.K.P TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.988, date 27.04.2016 te Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues.

12.

VLORË

02006/16

Trashëgimtarët ligjor të paditësit ADIL BABAMETA; VALBONA KONO (BABAMETA), BRUNILDA KOJA ( BABAMETA) – A.T.P ish – A.K.K.P

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Vlorë, kundër vendimit nr. 11, date 04.02.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

13.

FIER

00684/21

ESMERALDA HAZIZAJ – PANAJOT HAZIZAJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Panajot Hazizaj, kundër vendimit nr. 5, date 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

KOMPETENCA – JURIDIKSIONE- VENDIM I NDERMJETEM

DATË 14 KORRIK 2021

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

00743/21

BEKIM CENAJ – MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS, DREJTORIA E PERGJITHESHME E ARKIVAVE TIRANE, URDHERI I FARMACISTEVE

E. PUPE

Lënien në fuqi të vendimit nr.1825, datë 26.03.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

2.

AP. TIRANË

00751/21

SHOQERIA SIGAL UNICA GROUP AUSTRIA SH.A – FLORIAN GJINAJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Shoqëria Sigal Unica Group Austria sh.a, kundër vendimit nr.37, datë 08.03.2021 të Gjykatës së Apelit Tirane.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte