• 1
  Sallë gjyqi
 • 2
  Salla e Mbledhjeve te gjyqtareve
 • 3
  Gjykata e Lartë
 • 4
  Salla e Kolegjeve te Bashkuara

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ARBENA AHMETI

ASIM VOKSHI

DATË 13 MAJ 2022

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

1.

TIRANË

35008-00089-00-2022

PETRIT BARA, ARBEN GJATA, UNIVERSITETI I MJEKSISE TIRANE, KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE PRANE UNIVERSITETIT TE MJEKESISE, KOMISIONI I APELIMIT PRANE UNIVERSITETIT TE MJEKESISE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Rishikimi i vendimit nr. 2/2/1, dt. 13.07.2021, te Kolegjit Administrativ te Gjykates se Larte.

A.AHMETI


Mospranimin e kerkeses se kërkuesit Petrit Bara per rishikimin e vendimit nr.2/2/1, date 13.07.2021 te Kolegjit Administrativ te Gjykates se Larte

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

GENTIAN MEDJA

ASIM VOKSHI

DATË 13 MAJ 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATOR

PERFUNDIMI

1.

FIER

30005-00131-00-2022

KËRKUES: GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË, VLORË

(Paditës: KAFAZE KOCI (LAZE)

Kundër.

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER)

G.MEDJA

- Rregullimin e kompetencës lëndore të gjykatave në mosmarrëveshje, duke përcaktuar si gjykatë kompetente, Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Vlorë.

- Lënien në fuqi të vendimit nr. 62-2022-354 (57), datë 31.01.2022 , i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Fier.

2.

SHKODËR

31003-00133-00-2022

ARJETA CENGU (KASTRATI)

Kundër.

DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHE (DRAP)

G.MEDJA

- Mospranimin e rekursit të palës paditëse Arjeta Cengu, kundër vendimit nr. 157 (250), datë 16.03.2022, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Shkodër.

 

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 13 MAJ 2022

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

DURRËS

31001-01685-00-2015

MAKSIM GRUÇKA, KRISEL TOLA, ADELINA GUDA, LORENA LLAHO, ALEKSANDER KOLLOSHI, ERVIN SANA, SHEJE DERVISHI, RAJMONDA PAPA, ALMA KRAJA, MERITA ÇELA, ANTON HERCZEGH, ARIAN PALI, NIKOLETA RUSHA, ANILA DIBRA, LAURETA MYSHKETA, SOFIA MANASTERLIU, MARIE PAÇE Kundër. KESHILLI I QARKUT DURRES

Ndryshim i vendimit nr. 1, date 30.01.2015 te Keshillit te Qarkut Durres duke detyruar te paditurin te parashikoje demshperblimet ne masen e percaktuar ne vendimet e lirimit per cdo padites. Detyrimin e pales se paditur te ekzekutoje demshperblimet per cdo padites ne masen e percaktuar per secilin ne dispozitivin e vendimit te lirimit. Marrjen e mases se sigurimit te padise.


A.AHMETI

Mospranimin e rekursit pales paditese Maria Paçe, Sofia Manasterliu, Laureta Myshketa, Anila Dibra, Nikoleta Rusha, Arian Pali, Anton Herczegh, Merita Çela, Alma Kraja, Rajmonda Papa, Sheje Dervishi, Ervin Sana, Aleksander Kolloshi, Lorena Llaho, Adelina Guda, Krisel Tola, Maksim Gruçka kunder vendimit nr.18, date 14.05.2021 te Gjykates Administrative te Apelit

TIRANË

31003-02475-00-2015

DRITAN DANAJ Kundër. INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me pagen e nje viti per zgjidhjen e menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me dy paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit te zgjidhjes se kontrates se punes etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur, Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve kunder vendimit nr.1936, date 23.09.2015 te Gjykates Administrative te Apelit

TIRANË

31003-02485-00-2015

MAMICA PAPAJANI Kundër. BRIGADA LOGJISTIKE, REPARTI USHTARAK 4001, REPARTI USHTARAK 4304, QENDRA E RIPARIMIT TE TEKNIKES

Demshperblim page per shkak te zgjidhjes se kontrates se pune

TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Qendra e Riparimit dhe Mirembajtjes se Teknikes se Forcave te Armatosura dhe Brigada Logjistikes kunder vendimit nr.1905, dt.18.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

TIRANË

31003-02463-00-2015

LEK CUKAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Konstatimin se zgjidhja e kontrates se punes me aktin administrativ nr.20729, dt.06/01/2014 i DPD eshte i pabazuar ne prova dhe ne ligj dhe se zgjidhja e marredhenies se punes eshte bere e menjehershme pa respektuar procedurat ligjore dhe pa shkaqe te justifikuara etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave kunder vendimit nr.1941, date 23.09.2015 te Gjykates Administrative te Apelit

DURRËS

31003-01877-00-2015

RAMADAN BICI Kundër. DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE ELBASAN

Konstatimin si absolutisht te pavlefshem te vendimit etj.

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur, Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan kunder vendimit nr.1751, date 08.07.2014 te Gjykates Administrative te Apelit

VLORË

31001-01682-00-2015

BESNIK GODAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE VLORE

Kundershtimin e vendimit te Drejtorit te Pergjithshem te Tatimeve "Per largim nga puna".

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve kunder vendimit nr.1068, dt.20.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

TIRANË

31003-01933-00-2015

THOMA NICKA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Kundershtim i mases se pensionit te parakohshem etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane kunder vendimit nr.3958, dt.28.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

SHKODËR

31003-02320-00-2015

FEJZI HAKLAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, MINISTRIA E FINANCAVE

Konstatimin e pavlefshmerise absolute te vendimit nr.3337, dt.11/02/2014 te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, si vendim i marre ne kundershtim me ligjin. Njohjen e se drejtes dhe detyrimin e pales se paditur per te vazhduar detyren, detyrimin e Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve qe per shkak te zgjidhjes se kontrates per shkaqe te paasryeshme te me demshperbleje 12 paga mujore etj.

Prishjen e vendimit nr.865 (63), dt.23.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dergimin e ceshtjes per rishqyrtim prane asaj gjykate me tjeter trup gjykues.

TIRANË

31003-02484-00-2015

AGUR KALEMAJ Kundër. MINISTRIA E DREJTESISE, DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE, AVOKATURA E SHTETIT

Pavlefshmeri vendimi nr.1801 date 22.02.2010 te Ministrise se Drejtesise dhe aktit nr.287/1 date 18.02.2010 te DAP-it. Perfitimin e pages.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Departamenti i Administrates Publike dhe Avokatura e Shtetit kunder vendimit nr.1239, dt.03.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

TIRANË

31003-02484-00-2015

AGUR KALEMAJ Kundër. MINISTRIA E DREJTESISE, DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE, AVOKATURA E SHTETIT

Pavlefshmeri vendimi nr.1801 date 22.02.2010 te Ministrise se Drejtesise dhe aktit nr.287/1 date 18.02.2010 te DAP-it. Perfitimin e pages.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Departamenti i Administrates Publike dhe Avokatura e Shtetit kunder vendimit nr.1239, dt.03.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

TIRANË

31003-01891-00-2015

KUJTIM RUSTEMAJ Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES

Anullim urdheri, kthimin e paditesit ne vendin e meparshem te punes etj.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditese, Kujtim Rustemaj kunder vendimit nr.1104, dt.20.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

SHKODËR

31001-00132-00-2022

SHOQERIA "LOTARIA KOMBETARE" SH.P.K Kundër. BASHKIA SHKODER

Konstatimin e paligjshmerise dhe anulim i aktit administrativ Njoftim Detyrimi nr. 4757/2035 prot, dt. 30.03.2018. Ndryshim i pjesshem i shkreses/vendimit nr. 7290 prot, dt. 15.05.2018, duke anuluar totalin e detyrimeve te permbajtura ne Njoftim Detyrimi nr. 4747/2035 prot, dt. 30.03.2018. pages.

Prishjen e vendimit nr.841, dt.13.12.2021 të Gjykatës Administrative të Shkalles se Pare Shkoder dhe dergimin e ceshtjes per vazhdimin e gjykimit prane kesaj gjykate.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

PEZULLIMI VENDIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

28

KESHILLI I LARTE I PROKURORISE

(ILD-KLP-ELINA KOMBI)

Pezullimin vendimit nr. 86 (86-2021-751) date 13.012.2021 te Gjykatës Administrative te Apelit

A.AHMETI

Mospranimin e kerkeses se paraqitur nga pala e paditur (kërkuese), Keshilli i Larte i Prokurorise per pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr.86 (86-2021-751), date 13.12.2021 te Gjykates Administrative te Apelit

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOME KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

DATË 13 MAJ 2022

NR

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

31003-00482-00-2018

BILBIL AVDI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Detyrimin e te paditurit te beje rillogariten e pensionit te parakohshëm për vjetërsi shërbimi nga dt. 01/01/2005 deri ne dt. 30/06/2009 ne përputhje me kriteret e përcaktuara ne ligjin nr.8087,

dt. 13/03/1997, ndryshuar me ligjin nr. 8251, dt. 30/07/1999, neni 6 pikat a,b si dhe nenin 35 te ligjit nr. 9210, dt. 23/03/2004 te cilët kane qene ne fuqi ne momentin e lindjes se te drejtës se përfitimit etj.

A .VOKSHI

1. Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 5323, datë 14.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2. Revokimin e masës së pezullimit të ekzekutimi të vendimit nr. 5323, datë 14.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë të dhënë me vendimin nr. 292, datë 05.06.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

2.

TIRANE

31003-00521-00-2018

ANTONETA MARKECI (DIDA) Kundër. DREJTORIA E SHKOLLES 9-VJECARE "KOBEN" DIBER dhe DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DIBER

Deklarimin e pavlefshëm absolutisht te largimit nga puna si mësuese ne Shkollën 9-vjeçare Kuben pa vendim për motivin e largimit nga puna ku kemi punuar nga dt.09/12/2015 deri me 18/09/2015. Detyrimin e DAR Dibër për te me paguar nga data 01/12/2016 e deri ne rikthimin ne pune. Kthimin ne vendin e punës

‘’

1. Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Arsimore Rajonale Dibër, kundër vendimit nr. 3851, datë 20.09.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2. Revokimin e masës së pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 3851, datë 20.09.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, të dhënë me vendimin nr. 253, datë 05.06.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

3.

TIRANE

31003-01395-00-2018

PETRIT LACI Kundër. BASHKIA KLOS, MAT

Deklarimin e pavlefshëm te ndërprerjes se marrëdhënies se punës qe kam pasur me te paditurin per nje periudhe 23 vjecare fillimisht si përgjegjës i Zyres se Financës dhe me pas si sekretar i këshillit te komunës Xiber (sot Njesia Administrative Xiber). Detyrimin e te paditurit te me dëmshpërbleje.

‘’

1. Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Bashkia Klos kundër vendimit nr. 950, datë 06.03.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2. Revokimin e masës së pezullimit të ekzekutimi të vendimit të formës së prerë nr. 430, datë 08.02.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 950, datë 06.03.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, të dhënë me vendimin nr. 317, datë 09.08.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

4.

TIRANE

31003-00879-00-2018

SUELA HIMA Kundër. INSTITUTI I SIGURISE USHQIMIT DHE VETERINARISE "BILAL GOLEMI"

Shfuqizimin tërësisht i aktit administrative vendim nr. 749 prot, dt. 21.11.2014 te Komisionit Disiplinor te Institutit te Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Rikthim ne punen e mëparshme dhe pagimin e pages per kohen e qëndrimit jashtë shërbimit.

‘’

Mospranimin e rekursi të paraqitur nga pala e paditur Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë kundër vendimit nr. 5106 (86-2017-5429) datë 05.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5.

TIRANE

31003-01016-00-2018

GJETO LUMAJ dhe NDUE LEKNIKAJ, QAMIL SELAJ,. FRAN BRRAKAJ,TOM KAPLLAJ, MALIQ MEMCAJ, BRAHIM MEMCAJ, MARTIN PELLUMBI, GANI ALIKAJ Kundër. MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME dhe DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT

Shperblimin e demit te pesuar (fitimin e munguar) per mosekzkeutimin ne kohe te detyrimit qe rrjedh nga titulli ekzekutiv vendimi gjyqesor nr. 1594, dt. 14.12.2007 te Gjykatës se Apelit Tirane, duke u detyruar palët e paditura ne kete proces te paguajnë shumën 2.100.000 leke te reja. Pagimin e kamatave ligjore per shumen 2.100.000 leke te reja, deri ne ekzekutimin e vendimit gjyqesor.

‘’

Ndryshimin e vendimit nr. 6570, datë 28.12.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe vendimit nr. 324 datë 31.01.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe rrëzimin e padisë.

6.

TIRANE

31003-02495-00-2018

ALEKSANDER DHIMA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Detyrimin e pales se paditur DRSSH Tirane te me njohe te drejten e pensiont te parakohshem per vjetersi sherbimi nga dt.14/05/2004 ne perputhje me neni 35/2 te ligjit nr.9210, dt.23/03/2004 dhe te me paguaje shumën e papaguar se bashku me kamatat deri ne dt.30/06/2009

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3688 (80-2015-2194), datë 08.07.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe vendimit nr. 2953 datë 13.07.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe pushimin e gjykimit të çështjes.

7.

TIRANE

31001-00742-00-2015

GJOKE GJETA Kundër. DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE dhe ISSH

Shfuqizim i aketeve administrative vendimit tete paditturit DRSSH nr.3, date 07.02.2012 dhe i vendimit nr.310, date 18.05.2012 te ISSH.

detyrimin e DRSSH te trajtoje paditësin me pension pleqërie per punen qe ka bere .

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Gjokë Gjeta kundër vendimit nr. 4524 datë 18.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8.

DURRES

31003-02184-00-2015

BANU KADZADEJ Kundër. MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISE DHE SIPERMARRJES

Kthim ne vendin e meparshem te punes ne pozicionin e specialistes ne Degen e Shoqerive Publike Elbasan si pasoje e pavlefshmerise absolute te Urdherit nr.85, dt.15/11/2013 "Per lirim nga detyra" te Ministrit te Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes. Pagimin e pageses per te gjithe kohen e qendrimit pa pune padrejtesisht deri ne ekzekutimin e vendimit te gjykates etj.

‘’

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala paditëse Banu Kadzadej kundër vendimit nr. 880 datë 23.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9.

TIRANE

31003-00613-00-2018

ILO THIMO Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Detyrimin e pales se paditur DRSSH Tirane te rrillogarise dhe përcaktoje masen e pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi sipas nenit 11/a/b te ligjit nr. 8087, date 13.03.1996 i ndryshuar dhe ta indeksoje dhe ta rrise ate sipas VKM nga data 16.08.2013 e ne vijim, ‘deri ne plotësimin e kushteve per pension pleqërie, etj.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 5353 datë 14.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ARBENA AHMETI

 

DATË 13 MAJ 2022

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Objekti

Relatori

Dispozitivi

TIRANE

35007-00086-00-2022

IDRIZ KONJARI – MINISTRIA PER EVROPEN DHE PUNET E JASHTME

Kerkese per sqarimin dhe interpretimin e vendimit nr. 691, date 16.02.2015 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, te lene ne fuqi me vendimin nr. 3575, date 24.07.2017 te Gjykates Administrative te Apelit.

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Idriz Konjari kundër vendimit nr.108 (86-2021-766), datë 20.12.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

TIRANE

31003-00626-00-2018

EDUARD KELMENDI Kundër. BASHKIA TIRANE

Detyrimi i punedhenesit te paditur, Bashkia Tirane te demshperbleje punemarresin padites me : tre paga mujore per mosrespektim te afatit te njoftimit, 2 paga mujore per mosrespektimin e procedures, dymbedhjete paga mujore per zgjidhjen e menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes, kater paga mujore per vjetersine ne pune

Ndryshimin e vendimeve dhe rrëzimin e padisë.

TIRANE

31003-02337-00-2018

NAILE KODHI Kundër. BASHKIA TIRANE

Demshperblim per shkak te mosrespektim te afatit te njoftimit me tre paga mujore. Demshperblim per shkak te mosrespektim te plote te procedurave te zgjidhjes se kontrates me dy paga mujore. Demshperblim per shkak te zgjidhjes pa shkak te pajustifikuar te kontrates se punes me 12 paga mujore. Demshperblim per vjetersi ne pune me 24 paga 15 diteshi qe korrespondojne vjetersise se pergjithshme ne pune.

Ndryshimin e vendimit nr.3245, datë 22.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe të vendimit nr.2784, datë 06.07.2018, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe rrëzimin e padise së paditësit Naile Kodhi

TIRANË

11243-03759-00-2013

FREDI METO – MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË – AVOKATURA E SHTETIT

Njohjen e se drejtes se kompesimit ne leke te pasurive te konfiskuara trashegimlenesit te te ndjerit Nebi Meto.

Prishjen e vendimit nr.2260, datë 30.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe vendimin nr.9184, datë 08.10.2012, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe pushimin e gjykimit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte