Informacion mbi çështjet administrative në seancë gjyqësore të datës 26 Korrik 2021

26.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCË GJYQËSORE

NË PRANI TË PALËVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

SOKOL BINAJ

KLODIAN KURUSHI

DATË 26 KORRIK 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

01520/15

SHOQERIA "BRISEL" SH.P.K, SHOQERIA "HERBI" SH.P.K, SHOQERIA "EGI-K" SH.P.K, SHOQERIA "ISAKU" SH.P.K, SHOQERIA "KEVGER" SH.P.K, SHOQERIA "NELI" SH.P.K

SHOQERIA “11 HERONJTE BATER” SHPK, SHOQERIA “KLOSI” SHPK, SHOQERIA “DERVISHI” SHPK, SHOQERIA “KOKA” SHPK, - KESHILLI I MINISTRAVE.

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr.38 regjistri themeltar, datë 24.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCË GJYQËSORE

NË PRANI TË PALËVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

SANDËR SIMONI

SOKOL BINAJ

KLODIAN KURUSHI

DATË 26 KORRIK 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

03449/14

DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE PRIVATË – MINISTRIA E FINANCAVE, MINISTRIA E DREJTËSISË

SOKOL SADUSHI

Pushimin e gjykimit të cështjes.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte