Informacion mbi çështjet administrative në seancë gjyqësore të datës 22 Korrik 2021

22.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCË GJYQËSORE NË PRANI TË PALËVE

NJEHSIM I PRAKTIKËS GJYQËSORE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

SOKOL BINAJ

ALBANA BOKSI

DATË 22 KORRIK 2021

NR.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PËRFUNDIMI

1

TIRANË

03553/14

MERUSHE SHPATA - DRSSH TIRANË, KOMISIONI QENDROR I CAKTIMIT TË AFTËSIVE PËR PUNË (KMCAP)

S.SADUSHI

Lënien në fuqi të vendimit nr. 2318 date 05.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

Ky vendim është njësues i praktikës gjyqësore

Dërgim për botim në fletoren zyrtare.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte