• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCE GJYQESORE ME PRANINE E PALEVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

ARTUR KALAJA

DATË 21 JANAR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATOR

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

4084/14

PËLLUMB PIPERO -MINISTRIA E SHENDETESISE; QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NENE TEREZA ”

Objekti: (Pavlefshmeri absolute e aktit administrativ, urdherit Nr. 282 date 30.04.2013 te Ministrit te Shendetesise)

A.VOKSHI

Shtyhet per ne daten 11.02.2022 ora 09.30 per arsye mosformimi te trupit gjykues.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCE GJYQESORE ME PRANINE E PALEVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

MEDI BICI

ERVIN PUPE

SOKOL BINAJ

DATË 21 JANAR 2022

NR .

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATOR

PERFUNDIMI

1

TIRANE

00300/16

SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A. Kundër. KESHILLI I BASHKISE DIBER

Objekti:(Shfuqizimin e vendimit te Keshillit te Komunes Melan nr.01, dt.27/01/2015 per piken 6 te ketij vendimi)

A.VOKSHI

Shtyhet per ne daten 04.02.2022 ora 09.00 per arsye mosformimi te trupit gjykues.

2

TIRANE

00354/16

SHOQERIA TREGTARE "ALBTELECOM" SH.A. Kundër. KESHILLI I BASHKISE SARANDE

Objekti:( Shfuqizim (anullim) i vendimit nr.1, dt.05/02/2015 te Keshillit te Bashkise Sarande "Per miratimin e paketes fiskale te vitit 2015" per piken A.6 dhe pjesen B 1.2, pika 3 dhe 4)

‘’

Shtyhet per ne daten 04.02.2022 ora 09.30 per arsye mosformimi te trupit gjykues.

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ASIM VOKSHI

MEDI BICI

ERVIN PUPE

ARTUR KALAJA

DATË 21 JANAR 2022

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATOR

PERFUNDIMI

1

TIRANE

1850/17

SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A. Kundër.

AVOKATURA E SHTETIT, BASHKIA MALLAKASTER, KRYETARI I BASHKISE MALLAKASTER,KESHILLI I BASHKISE MALLAKASTER, ZYRA E TATIMTAKSAVE BASHKIA MALLAKASTER

Objekti:( Konstatimi i pavlefshmerise absolute te pjesshme te vendimit nr.02, dt.25/01/2012 te Keshillit Bashkiak Ballsh)

A.VOKSHI

Shtyhet per ne daten 04.02.2022 ne oren 10.00 per arsye mosformimi trupi gjykues.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte