Informacion mbi çështjet administrative në seancë gjyqësore të datës 15 Korrik 2021

15.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË SEANCË GJYQËSORE

NË PRANI TË PALËVE

(njehsim)

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

SOKOL BINAJ

KLODIAN KURUSHI

DATË 15 KORRIK 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

GJIROKASTËR

01562/18

LEONARD NDREKA -DREJTORIA E POLICISË SË SHTETI

SOKOL SADUSHI

Ndryshimin e vendimit nr.1812, datë 26.04.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe vendimit nr.202, datë 05.04.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe rrëzimin e padisë së paditësit Leonard Ndreka, si të pabazuar në ligj.
Arsyetimi i plotë i këtij vendimi do ju vihet në dispozicion brenda afatit të përcaktuar në ligj.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte