Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SOKOL SADUSHI

KLODIAN KURUSHI

SOKOL BINAJ

DATE 29 KORRIK 2021

NR.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

356/21

URIM DACI- ISHSH DEGA RAJONALE FIER, INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETSORE TIRANE

S.SADUSHI

Prishjen e vendimit nr. 4031 date 20.11.2019 te Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Tirane dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit ne po atë gjykate me te njëjtin trup gjykues

2.

SHKODER

357/21

DENISA HAVO- ISHSH DEGA RAJONALE SHKODER, INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETSORE TIRANE

‘’

Rregullimin e kompetencës lëndore të gjykatave në mosmarrëveshje, duke përcaktuar si gjykatë kompetente Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Prishjen e vendimit nr. 3022, datë 23.09.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit në atë gjykatë dhe me të njëjtin trup gjykues.

Një kopje e këtij vendimi t’i komunikohet të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, si dhe palëve ndërgjyqëse

3.

TIRANE

353/21

“AGRI PRODICT EUROPE” SHPK- MBZHR

‘’

Prishjen e vendimit nr. 388 date 09.03.2021 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësore dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit ne po atë gjykate me te njëjtin trup gjykues

4.

TIRANE

352/21

FERDINAND SHEHU Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E PARANDALIMIT DHE PASTRIMIT TE PARAVE dhe Të Tjerë

‘’

Lënien ne fuqi i vendimit te Gjykatës se Rrethit Gjyqësore Tirane

5.

TIRANE

00981/17

“BNT ELEKTRONICS” SHPK- DREJTORIA RAJONALE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse kundër vendimit nr.2156 date 14.10.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit

6

BERAT

01551/16

KOZETA MEMINAJ- DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE VLORE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE , DREJTORIA E APELIMIT TATIMORE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur kundër vendimit nr. 1756 date 22.06.2016 të Gjykatës Administrative te Apelit

7

TIRANE

03220/17

SHOQERIA "ALGEJ" SH.P.K

‘’

Mospranimin e rekursit kundër vendimit nr. 165 date 13.07.2017 të Gjykatës Administrative te Apelit

8

TIRANE

02679/17

SHOQERIA "LITA BROTHERS" SH.P.K Kundër. AGJENCIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE dhe Të Tjerë

‘’

Mospranimin e rekursit kundër vendimit nr. 151 date 08.06.2017 të Gjykatës Administrative te Apelit

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SOKOL SADUSHI

DATE 29 KORRIK 2021

NR.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

TIRANE

308/21

DRSSH ELBASAN

(RISHIKIM VENDIMI)

S.SADUSHI

Kthimin e kërkesës se çështjes administrative me nr. 31003-308-2021 i Rregj. Them date regjistrimi 30.06.2021 i kërkuesit DRSSH Elbasan

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte