Informacion mbi çështjet administrative në dhomë këshillimi të datës 26 Korrik 2021

26.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOMË KËSHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPE

SOKOL BINAJ

KLODIAN KURUSHI

 

(SHENIM : ÇESHTJET ME NR. RENDOR 4 DHE 5 SIPAS LISTES SE MEPOSHTME DO TE GJYKOHET ME TRUPIN GJYKUES TE PERBERE NGA 3 GJYQTARE :

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

ERVIN PUPEDATË 26 KORRIK 2021

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

ADM. APEL TIRANE

00369/20

SHOQATA KOMBETARE E GJYQTARËVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË – KESHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË –MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNET E JASHTME

SOKOL SADUSHI

Kalimi i cështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore me praninë e palëve

2.

ADM. APEL TIRANE

898/20

“BABASI COO” SHPK, “PRISKA” SHPK, “KASTRIOTI” SHPK, “MAKARESHI” SHPK, “BABASI”-2 SHPK- KËSHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKËS SE SHQIPËRISË, AVOKATUIRA E SHTETIT- MINISTRIA E TURIZMIT DHE E MJEDISIT, MINISTRIA INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISË, BASHKIA KRUJE

SOKOL SADUSHI

Kalimi i cështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore me praninë e palëve

3.

ADM. APEL TIRANE

2025/19

SHKENDI (MBORJA) SELENICA, TARAS BEGEJA, BUJAR BEGEJA, GENTIAN SAKO, DRITAN SAKO, ZANA SELENICA, ELIRA SELENICA, HELIDON SELENICA, ELIANA BABOÇI - KËSHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

SOKOL SADUSHI

Kalimi i cështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore me praninë e palëve

4.

TIRANE

01482/15

KIROV BABLIKU- KESHILLI I LARTE I GJYQESORE (ISH KESHILLI I LARTE I DREJTESISE)

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës paditëse , Kirov Babliku kundër vendimit nr.429, datë 04.03.2015, të Gjykatës Administrative Tiranë.

5.

TIRANE

02256/15

BASHKIMI I SHOQERIVE “ECOGEN”SHPK,”NDREKAJ” SHPK, “FRIGO FOOD” SHPK- MINISTRIA E EKONOMISE DHE INDUSTRISE,KOMISIONII PROKURORIMEVE PUBLIKE, AVOKATURA E SHTETIT- BASHKIMI I SHOQERIVE “AGNA” SHPK & “TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT” SHPK & “ALPOËER” SHPK

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur , Ministria e Energjisë dhe Industrisë, Komisioni i Prokurimit Publik dhe Avokatura e Shtetit, kundër vendimit nr.1116, datë 21.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6.

TIRANE

01645/19

ALEKSANDER MEKSI, DHURATA MEKSI, MANUSHAQE ZHULALI, ELSA ZHULALI, JULIAN DEMETI, FATMIR KARAPICI, VJOLLCA KARAPICI, NEIM ÇIPI,LUMTURI ÇIPI, ANA TOPALLI, JOANA TOPALLI, FATBARDH METAJ, FATMIRE METAJ, ESAT MYFTARI, SHQIPE MYFTARI, BRIKEIDA LIKAJ, VJOLLCA KONICAJ, SUZANA ARBNORI, GJYSTINA ARBNORI, FILIP ARBNORI, KOZETA TODI, REXHEP UKA, LULJETA UKA, SHAQIR VUKAJ, SABRIJE VUKAJ, BARDH SPAHIA, MIRELA BARDHI- KESHILLI I MINISTRAVE, AVOKATURA E SHTETIT, - MINISTRIA E INFRASTUKTURES DHE ENERGJISE.

SOKOL SADUSHI

Shtyrje të seancës për një datë tjetër për shkak të papajtueshmerisë së gjyqtarit Ervin Pupe

7.

TIRANE

1981/15

SHOQERIA “KEVGER” SHPK, SHOQERIA “ISAKU” SHPK, SHOQERIA “BRISEL” SHPK, SHOQERIA “EGI-K” SHPK, SHOQERIA “NELI” SHPK, SHOQERIA “HERBI” SHPK, SHOQERIA “11 HERONJTE BATER” SHPK, SHOQERIA “KLOSI” SHPK, SHOQERIA “DERVISHI” SHPK, SHOQERIA “KOKA” SHPK, - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA ENERGJISE DHE INDUSTRISE, AVOKATURA E SHTETIT

SOKOL SADUSHI

Kalimin e ceshtjes nr. 31003-01981-00-2015 akti, datë 29.09.2015 regjistrimi, në seancë gjyqësore.

8.

TIRANE

0047/21

LLUKAN RRUMBULLAKU, SOTIR HOBDARI, JOLANDA MEZOLLI, NAKO HOBDARI, ARTA HOBDARI, ELIO HOBDARI, ARBEN HOBDARI- KESHILLI I MINISTRAVE, AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE

SOKOL SADUSHI

Kalimin e ceshtjes nr. 31003-00047-00-2021 akti, datë 29.01.2015 regjistrimi, në seancë gjyqësore.

9.

TIRANE

00250/19

SHOQERIA “FERLU” SHA-KESHILLI BASHKIAK I TIRANES,

SOKOL SADUSHI

Kalimi i cështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore me praninë e palëve

10.

TIRANE

00363/20

SHOQERIA “UNION SECURITY ALBANIA”-KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E BRENDSHME, SHOQERIA “ILLYRIAN GUARD” SHA-POLICIA E SHTETIT, AVOKATURA E SHTETIT

SOKOL SADUSHI

Kalimi i cështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore me praninë e palëve

11.

TIRANE

01939/19

SHOQATA E SHOQERIVE TE VEPRIMTARISE MINERARE BERAT , SHOQERIA “EMILJANO” SHPK,- KESHILLI I MINISTRAVE- MINISTRIA E TURIZMIT DH E MJEDISIT, BASHKIA SKRAPAR

SOKOL SADUSHI

Kalimi i cështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore me praninë e palëve

12.

TIRANE

02979/17

SHOQERIA “METRO – ALB 12”- MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK , TURIZMIT TREGTISE DHE SIPERMARRJES – DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE-AVOKATURA E SHTETIT

SOKOL SADUSHI

Kalimi i cështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore me praninë e palëve

13.

TIRANE

01540/17

DHOMA KOMBETARE E NOTEREVE- KESHILLI MINISTRAVE-MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN

SOKOL SADUSHI

Shtyrje të seancës për një datë tjetër për shkak të papajtueshmerisë së gjyqtarit Sokol Sadushi

14.

TIRANE

01542/17

SAIMIR PEKO, SHOQERIA “UKRO METAL” SHA- AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES , KESHILLI I MINISTRAVE

SOKOL SADUSHI

Kalimin e cështjes në seancë gjyqësore

15.

TIRANE

154/20

SINDIKATA E SHERBIMEVE POLICORE TE SHQIPERISE,- KESHILLI I MINISTRAVE, -DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

SOKOL SADUSHI

Kalimin e cështjes në seancë gjyqësore

16.

TIRANE

1899/19

ARDITA ALSULA- KESHILLI I MINISTRAVE, DEPARTAMENTI I ADMNINISTRATES PUBLIKE

SOKOL SADUSHI

Kalimin e cështjes në seancë gjyqësore

17.

TIRANE

304/19

DHOMA KOMBETARE E PERMBARUESVE GJYQESORE PRIVAT –MINISTRIA E DREJTESISE, AVOKATURA E SHTETIT

SOKOL SADUSHI

Shtyrje të seancës për një datë tjetër për shkak të papajtueshmerisë së gjyqtarit Ervin Pupe.

18.

DURRES

496/20

SHOQERIA “HEC-I DRAGOSTUNJE”SHPK- BASHKIA LIBRAZHD, KESHILLI I BASHKISE LIBRAZHD

SOKOL SADUSHI

Kalimin e cështjes në seancë gjyqësore

19.

TIRANE

2322/18

DALLENDYSHE MUJOLLARI, GJERGJI SYKO, DRITAN GAZIDEDJA- KESHILLI I MINISTRAVE, -MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE

SOKOL SADUSHI

Kalimin e cështjes në seancë gjyqësore

20.

TIRANE

110/21

SHOQATA E NDERTUESVE TE SHQIPERISE –BASHKIA TIRANE, KESHILLI BASHKIAK TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

SOKOL SADUSHI

Kalimin e cështjes në seancë gjyqësore

21.

TIRANE

1677/19

SHOQERIA “UNION SECURITY ALBANIA”-KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E BRENDSHME, SHOQERIA “ILLYRIAN GUARD” SHA-POLICIA E SHTETIT, AVOKATURA E SHTETIT

SOKOL SADUSHI

Kalimi i cështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore me praninë e palëve

22.

TIRANE

176/20

NINE SHLLAKU-, BESIM HOXHA, ENGJELLUSHE BASHA, MARJANA HOXHA, MARSIDA SUVARIA, FLORIAN HOXHA, YLLI HOXHA, ARDIANA KACERJA, VEDIHA SHTRAZA, MIMOZA HADO, AURORA TAKO, IVANKA GORE, EVRIANTHI KARAPICI, MANJOLA XHIKU, NAFIJE SESERI, LULZIM SESERI, ILIRA TASHO ( SESERI) , OSMAN PATORI, ROLAND PATORI, ERVIN PATORI, MIRJETA PATORI, ELVANA MYRTA (PATORI), SHERJAL SESERI, RUDINA SESERI, AIDA MARTIRO, AGIM KOCILLARI, HANE LIKA, HYSEN KOCILLARI, NEXHMIJE XHAFA, MITAT MANOKU, HEKURIJE LLUPO, MYFARETE SOLLKAU, PROVETA SADIKU, TIKO TOPI, FILDUS BEQIRI, VJOLETA KUQI, NATASHA MANOKU, HAJRI MANOKU, MIMOZA BEQIRI, DHIMITER MANOKU, -KESHILLI I MINISTRAVE

SOKOL SADUSHI

Kalimin e cështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore me praninë e palëve.

23.

TIRANË

552/20

LIRIJE BARDHOSHI, GENTI BARDHOSHI, SONILA PAPINOVA, - KESHILLI I MINISTRAVE , - AGJENSIA E TRAJTMIT TE PRONAVE

SOKOL SADUSHI

Kalimin e ceshtjes për shqyrtim në seancë gjyqësore me praninë e palëve.

24.


TIRANË

00341/21

SHOQËRIA “NOA CONTROL” SHPK – SHOQËRIA “NOA INSPECT”SHPK – KËSHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

SOKOL SADUSHI

Ndryshimin e vendimit nr.34, datë 04.05.2021 i Gjykatës Administrative të Apelit dhe rrëzimin e kërkesës për sigurimin e padisë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte