Informacion mbi çështjet administrative në dhomë këshillimi të datës 22 Korrik 2021

22.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

DATE 22 KORRIK 2021

NR.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1.

KORÇË

02438/13

TEKI IBRAHIMLLARI – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE KORÇË

S.SADUSHI

Lënien ne fuqi te vendimit Nr. 329, datë 13.06.2013. Gjykata e Apelit Korçë

2.

TIRANË

02324/17

SHEFKI PETRELA, KUJTIM PETRELA, ARBEN PETRELA, LEJLA SEFERI, TEFTA MUJA – KËSHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E INFRASTUKTURËS DHE ENERGJISË (NË VEND TË MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN) – AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Shtyrje te seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për ne një date tjetër

3.

TIRANË

02374/17

KASTRIOT CIPI – KËSHILLI I MINISTRAVE – AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Lënien ne fuqi te vendimit Nr.1177, datë 21.03.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

4.

TIRANË

02381/17

SOKOL HASANI – KRYEMINISTRIA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, ndaj vendimit nr. 2200, datë 23.05.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

5.


TIRANË

02391/15

ALEKS MULLALLI – DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT TIRANË

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë ndaj vendimit nr. 1777, datë 13.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

6.


TIRANË

01366/15

NDREKË LEKAJ – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndaj vendimit nr.281, datë 18.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

7.


DURRËS

02515/17

SHOQËRIA “BAHITI PLAST” – MINISTRIA E MJEDISIT, INSPEKTORIATI SHTETËROR I MJEDISIT TË PYEJEVE DHE UJRAVE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3341 date 12.07.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me te njëjtin trup gjykues

8.


TIRANË

02492/17

OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT (OST-sha) – BASHKIA SARANDË

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditëse OST sha ndaj vendimit nr. 3222, datë 06.07.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

9.


TIRANË

02629/17

REFIK RRUGEJA – DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE - MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME

‘’

Shtyrje te seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për ne një date tjetër

10.TIRANË

01354/15

MUHARREM VRAPI – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

‘’

Prishjen e vendimit nr. 486 date 11.03.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjeter trup gjykues

11.


TIRANË

01367/15

FATMIR MOLLA – BORDI I KULLIMIT QARKU DIBËR, MAT, BURREL

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bordi i Kullimit Qarku Dibër ndaj vendimit nr.441, datë 05.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

12.


TIRANË

01365/15

NIKOLLË DOCI - INSPEKTORIATI SHTETËROR I PUNËS DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Nikollë Doci ndaj vendimit nr.395, datë 03.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

13.

TIRANË

02397/15

LIVIA DOCI – DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT TIRANË.

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1825 date 09.09.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjeter trup gjykues

14.

VLORË

00204/16

SHOQËRIA “TOMI”SHPK – DREJTORIA RAJONALE TATIMORE BERAT, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANË PRANË MINISTRISË SË FINANCAVE , AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORË

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditëse Shoqëria “TOMI”Shpk ndaj vendimit nr.2545, datë 27.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

15.

DURRËS

00118/16

SHOQËRIA “VËLLEZËRIT SHEHU”SHPK – DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANË MINISTRISË SË FINANCAVE, DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE DURRËS - AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditese Shoqeria “Vellezerit Shehu” ndaj vendimit nr.2328, datë 04.1.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

16.

VLORË

00207/16

ERNEST BEGOTARAJ – INSPEKTORIATI KOMBËTAR I MBROJTJES SË TERRITORIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pal paditese Ernest Begotarja dhe pala e paditur, INUK ndaj vendimit nr.2805, datë 04.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

17.TIRANË

00135/16

SHOQËRIA “MC INERTE”SHPK - INSPEKTORIATI KOMBËTAR I MBROJTJES SË TERRITORIT – SHOQËRIA PËRMBARIMORE PRIVATE “EPSA”SHPK

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, INUK ndaj vendimit nr.2203, datë 21.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

18.

TIRANË

02389/15

RUSHIT BRITRI - INSPEKTORIATI KOMBËTAR I MBROJTJES SË TERRITORIT - SHOQËRIA PËRMBARIMORE PRIVATE “EPSA”SHPK

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, INUK ndaj vendimit nr.1977, datë 25.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

19.

TIRANË

01372/15

AMARILDO MUKAJ – AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA E PËRGJITHSHME TIRANË ( NË VEND TË ALUIZNI)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, ALUIZNI ndaj vendimit nr.642, datë 02.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

20.

TIRANË

01368/15

MIRELA BASHA – MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

‘’

Shtyrje te seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për ne një date tjetër

21.


TIRANË

01324/15

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS TIRANË – SELAMI TUGA – AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA RAJONALE TIRANË

‘’

Shtyrje te seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për ne një date tjetër

22

TIRANE

707/15

ASHK TIRANE –LULZIM KAMBERI- ASHK TIRANE DREJTORIA VENDORE TIRANE (Ish ZVRPP TIRANE)- YLLKA KAMBERI

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Prefekti i Qarkut Tirane ndaj vendimit nr.395, datë 03.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

23

TIRANE

01877/17

RAMAZAN BLLOKU-IMT (ISH INUK)

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Ramazan Blloku kundër vendimit nr. 3823, datë 10.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

24

TIRANE

01332/15

HAJREDIN BERISHA- DREJTORIA E SHERBIMIT TE KONTROLLIT TE BRENDSHEM NE MINISTRIN E EBRENDSHME

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Hajredin Berisha kundër vendimit nr. 509, datë 12.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

25

DURRES

01183/15

ARDIAN HIDRI-ASHK TIRANE (ISH ZQRPP TIRANE) ASHK DREJTORIA RAJONALE DURRES ( ISH ZVRRPP DURRES)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, Ardian Hidri kundër vendimit nr. 214, datë 11.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

26

DURRES

01139/15

ARTAN HASANAJ- DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E POLICISE QARKU DURRES

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Artan Hasanaj kundër vendimit nr. 3854, datë 20.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

27

VLORE

00021/17

MUSTAFA FERKO-ASTRIT FERKO, ASHK DREJTORIA VENDORE FIER (ISH PREFEKTI I QARKUT FIER)

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3272 date 13.10.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

28

DURRES

00124/17

LEDIO DELIALLISI- AUTORITETI PORTUAL DURRES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Autoriteti Portual Durrës kundër vendimit nr. 2979, datë 30.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte