Informacion mbi çështjet administrative në dhomë këshillimi të datës 15 Korrik 2021

15.07.2021

Shënim: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të Gjykatës së Lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NË DHOME KESHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

SOKOL BINAJ

DATE 15 KORRIK 2021

NR.

RRETHI

NR.AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATORI

PERFUNDIMI

1

TIRANË

334/21

PANORAMA GROUP SHA- MINISTRIA E FIANACAVE DHE EKONOMISE- NDERMARRJA INDUSTRIALE NR. 1, HASAN KASHARI, BOJKEN KASHARI, QAMILE KASHARI, ADELINA QUKA, (KASHARI), ARBEN KASHARI, ARJAN KASHARI, ASTRIT KASHARI

S.SADUSHI

Prishjen e vendimit nr. 6125 date 20.09.2019 te Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Tirane dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate per vazhdimin e gjykimit , si gjykate kompetente nga pikëpamja lëndore.

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte